Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2014

ΥΠΟΒΟΛΗ Έκθεσης επαλήθευσης, Πετράκογλου, 12/10/2012Υποβολή έκθεσης επαλήθευσης αναγγελθεισών απαιτήσεων κατά του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.»


ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Με απόφαση τικ Τράπεζας της Ελλάδος {Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων - ΕΠΑΘ, Συνεδρίαση 34/18-03-2012, θέμα 3ο, ΦΕΚ 790/19-3-2012) ανακλήθηκε η άδεια που είχε παρασχεθεί (απόφαση υπ’ αρ. 535/6/2-11-1993 της Επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών θεμάτων - ΕΝΠΘ) από την Τράπεζα της Ελλάδος για την ίδρυση και λειτουργία του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ Π.Ε.», και τέθηκε αυτό σε ειδική εκκαθάριση σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν.3601/2007.

Ο ειδικός εκκαθαριστής του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤ1ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. (υπό ειδική εκκαθάριση) Δημήτριος Πετράκογλου, ο οποίος δωρίστηκε με την ίδια ως άνω απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος (Συνεδρίαση), 34/18-03-2012, θέμα 3ο, ΦΕΚ 790/19-3-2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ότι κατήρτισε και υπέβαλε στην Τράπεζα της Ελλάδος ως αρμόδια Εποπτική Αρχή» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Κανονισμού Ειδικής Εκκαθάρισης Πιστωτικών Ιδρυμάτων (απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος Συνεδρίαση 21/4.11.2011, θέμα 2ο, ΦΕΚ Β' 2498/4.11.2011), έκθεση για την επαλήθευση των απαιτήσεων κατά του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΜ1ΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ Π.Ε. οι οποίες αναγγέλθηκαν μετά τη σχετική δημόσια πρόσκληση του εδικού εκκαθαριστή.

Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της απόφασης ΕΠΑΘ 21/2/4.11.2011 «Κανονισμός Ειδικής Εκκαθάρισης Πιστωτικών Ιδρυμάτων» αντιρρήσεις κατά των απαιτήσεων που αναγγέλθηκαν υποβάλλονται εγγράφως προς τον οδικό εκκαθαριστή στην έδρα ταυ παραπάνω πιστωτικού ιδρύματος, επί της οδού Αθ. Διάκου αρ. 1 στην Λάμα, το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης στον τύπο. Ο προβλεπόμενες από τον «Κανονισμό Ειδικής Εκκαθάρισης Πιστωτικών Ιδρυμάτων» δημοσιεύσεις της παρούσας αναμένεται να  συντελεστούν την  17.102012, 24.10.2012 και (η  τελευταία)  31.10.2012.

Αντίγραφο της παραπάνω έκθεσης δικαιούται να λάβα κάθε πιστωτής, με δικά του έξοδα, από τον ειδικό εκκαθαριστή στα γραφεία της εκκαθάρισης Αθ. Διάκου 1 Λαμία, κάθε Τρίτη και Πέμπτη 11:00-13:00, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με τον ειδικό εκκαθαριστή στο τηλέφωνο 22310-46000.


Λαμία, 12.10.2012
Ο Ειδικός Εκκαθαριστής
Δημήτριος Πετράκογλου