Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ειδικού εκκαθαριστή, 27/11/2013


28/11/2013 – Υποβολή δεύτερου πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική  εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ. ΠΕ»

Ο Ειδικός Εκκαθαριστής του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝΠ.Ε.» (υπό ειδική εκκαθάριση) Δημήτριος Πετράκογλου, ο οποίος διορίστηκε με την με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων - ΕΠΑΘ, Συνεδρίαση 34/18-03-2012, θέμα 3ο, ΦΕΚ 790/19-3-2012).


ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ότι κατήρτισε και υπέβαλε στην Τράπεζα της Ελλάδος ως αρμόδια Εποπτική Αρχή μετά και από την υπ’ αριθμ. 95/7/22-11-2013 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων (Ε0ΑΘ), της Τράπεζας της Ελλάδος τον από 11/11/2013 δεύτερο πίνακα προσωρινής διανομής υπέρ του προνομιούχου πιστωτή νομικού προσώπου με την επωνυμία Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, έχοντα ταυτοχρόνως προβεί στην εκ του νόμοι» απαιτούμενη παρακράτηση ποσών για την τυχόν ικανοποίηση πρόσθετων απαιτήσεων ικανοποιούμενων προνομιακός πριν το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας» ενεργώντας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρον 6 παρ 2 σε συνδυασμό με το εδαφ. 2 της παρ. 1 του ιδίου άρθρου 6 του Κανονισμού Ειδικής Εκκαθάρισης Πιστωτικών Ιδρυμάτων (απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος Συνεδρίαση 21/4.11.2011, θέμα 2ο, ΦΕΚ Β΄ 2498/4.11.2011), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και έχοντας ήδη προβεί στην πρώτη προσωρινή διανομή υπέρ τ»ν προνομιακός ικανοποιούμενων απαιτήσεων των πιστωτών του άρθρου 154 γ΄ του Πτωχευτικού Κώδικα. Οι προβλεπόμενες από τις παραπάνω διατάξεις του «Κανονισμού Ειδικής Εκκαθάρισης Πιστωτικών Ιδρυμάτων» ανακοινώσεις αναμένεται να δημοσιευτούν την 29-11-2013 και 6-12-2013 η τελευταία. Η λήψη αντιγράφου (σε ηλεκτρονική μορφή) του προσωρινού πίνακα διανομής από τους δικαιούχους πιστωτές θα γίνεται, με δικά τους έξοδα, από το Γραφείο του Ειδικού Εκκαθαριστή (Λαμία, διάκου 1) από την 09/12/2013 και έως 18/12/2013 και ώρες 09:00π.μ.-13:00μ.μ.


Λαμία 27.11.2013
Ο Ειδικός Εκκαθαριστής
Δημήτριος Πετράκογλου