Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2014

ΑΙΤΗΣΗ, 3 Ιουνίου 2014Προς τον κ. Εισαγγελέα 
Πρωτοδικείου Λαμίας

δια της κ. Πταισματοδίκου Λαμίας 

ΑΙΤΗΣΗ
Κωνσταντίνου Γ. Δημητρακόπουλου, κατοίκου Λαμίας, οδός Καποδιστρίου 12.

-----------------------

Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα

Η Πταισματοδίκης Λαμίας κ. Ελένη Παππά, ενεργώντας προκαταρκτική εξέταση στα πλαίσια της με αριθμό Α.Β.Μ. Α-2012 ΕΓΧ.3292 παραγγελίας του κ. Εισαγγελέως Πρωτοδικών Λαμίας, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 183 επ. Κ.Ποιν.Δ. περί πραγματογνωμοσύνης,  

με την αρίθμ. 21/18.4.2013 πράξη Της, διόρισε πραγματογνώμονα τον οικονομολόγο κ. Βασίλειο Καραγκιοζόγλου, κάτοικο Καμένων Βούρλων, Αγίου Νικολάου 4 και τον προσκάλεσε να προσέλθει στις 26/4/2013 και να ορκισθεί προς τούτο, προκειμένου στην συνέχεια να εντοπίσει, καταγράψει και διαπιστώσει, με τους υποδεικνυόμενους ειδικότερους ενδεικτικούς τρόπους, διάφορα έγγραφα, οικονομικούς λογισμούς και συμπεράσματα, σχέση έχοντα και αφορόντα δανειοδοτήσεις και τραπεζικές συμβάσεις της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας μαζί με εμένα και συγκεκριμένους άλλους οφειλέτες - εγγυητές και καταγγελλόμενα από εμένα συγκεκριμένα ποινικά αδικήματα.
Στο σημείο αυτό κρίνω σκόπιμο και επιβεβλημένο να καταστήσω σαφές ότι, όσον αφορά εμένα προσωπικά, ουδέποτε υπέγραψα «Σύμβαση» με την Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας, παρά μόνον Συναλλαγματικές για την οφειλή μου. Άλλα άτομα ενδεχομένως που είχαν υπογράψει Συναλλαγματικές για την οφειλή τους τα κάλεσε η Τράπεζα και υπέγραψαν Συμβάσεις. Εγώ όμως, επαναλαμβάνω, ουδεμία Σύμβαση υπέγραψα.
Από όσο γνωρίζω από τις επανειλημμένες (έως ενοχλητικές) οχλήσεις μου των αρμοδίων υπαλλήλων, έως σήμερα, καίτοι παρήλθε προ πολλού η προθεσμία των 40 ημερών που του ετέθη με την άνω πράξη Σας, ο ανωτέρω πραγματογνώμονας δεν έχει πραγματοποιήσει άλλως παραδώσει σ’ Εσάς την άνω πραγματογνωμοσύνη που διατάξατε και ορκίσθηκε να εκτελέσει νομίμως. Αν και προηγήθηκε της παρούσης μου η από 17/2/2014 μήνυσή μου εναντίον του (Α.Β.Μ. Α2014 ΕΓΧ/581), μήνυση το περιεχόμενο της οποίας έχει πληροφορηθεί και ο ίδιος, όμως, και πάλιν, ουδόλως ολοκλήρωσε την ως άνω νόμιμη υποχρέωσή του, εντέλει επαληθεύοντας και με τον τρόπο αυτόν, όσες σκοπιμότητες κλπ υπονοώ στην μήνυση μου αυτή.
Επειδή καταδεικνύεται άλλως πιθανολογείται σφόδρα ότι ο άνω πραγματογνώμονας δεν προτίθεται να εκτελέσει νομίμως το καθήκον του, ζητώ, πέραν της επιβολής των προστίμων, κυρώσεων κλπ του άρθρου 201 Κ.Ποιν.Δ., αφού υφίσταται καταφανής προς τούτο αιτιολογία, να αντικατασταθεί κατ’ άρθρο 190 παρ. 2 ο πραγματογνώμονας, καθόσο επιδεικνύει τουλάχιστον σοβαρότατη αμέλεια (κατά την άποψη μου παράβαση καθήκοντος κλπ, όπως αναφέρω και στην ανωτέρω επικαλούμενη προηγηθείσα κατ’ αυτού μήνυσή μου).
Επειδή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η σοβαρότητα και το επείγον του προβλήματός μου, όπως αυτά εκτίθενται στην μήνυσή μου αλλά και στα λοιπά έγγραφα που Σας έχουν εγχειρισθεί και κατά την προφορική ενημέρωσή Σας.

Για τους λόγους αυτούς
Ζητώ

Κατά τις ανωτέρω επικαλούμενες διατάξεις (ή όποιες άλλες κρίνετε Εσείς ως ορθότερες ή ακριβέστερες κλπ), να αντικαταστήσετε άμεσα τον ως άνω διορισμένο πραγματογνώμονα, προκειμένου να εκτελέσει όσα έχετε διατάξει και υποδείξει να εκτελέσει ο Βασίλειος Καραγκιοζόγλου.

Λαμία  3  Ιουνίου  2014

 Ο  Αιτών
Κων/νος  Γ. Δημητρακόπουλος