Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017

ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ (1994-2014).

ΠΡΟΣ
1000 mail (250 δικηγόροι της Φθιώτιδας, ΜΜΕ Φθιώτιδας, ΜΜΕ Αθηνών και σε διάφορες άλλες κατηγορίες πολιτών της Φθιώτιδας).

 Κώστας Δημητρακόπουλος

ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ (1994-2014) επί τριών Διοικήσεων 1) Αθαν. Τριανταφυλλόπουλου (…έως 1999), 2) Νικ. Δασκαλόπουλου (2000 έως 2008) και 3) Δημ. Καρδάκου (2008 εως 2012).

Ο Νικ. Δασκαλόπουλος στις 24 - 3 - 2004 κατάργησε το Εποπτικό.

Το έτος 2012 το Ίδρυμά μας τέθηκε υπό εκκαθάριση λόγω της κακοδιαχείρισης της «Συμμορίας των Κολλητών».

Επίσης από το κατάστημα Άμφισσας χορηγήθηκαν καταναλωτικά δάνεια και σε αλλοδαπούς, καθώς και σε άλλους, εκτός των γεωγραφικών ορίων που προέβλεπε το Καταστατικό. Πολλοί από τους πιστούχους, δεν ανευρέθηκαν στον αριθμό του τηλεφώνου που είχαν δώσει στην Τράπεζα.

Αγαπητοί εξαπατημένοι Μεριδιούχοι της πρώην Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας :
Α) Τις Μετοχές Σας λοιπόν τις καρπωθήκανε άλλοι Συνεταίροι χωρίς τις νόμιμες εγγυήσεις. Ο Οικονομολόγος κύριος Τραγγανίδας μας αναφέρει πιο κάτω μόνο δειγματοληπτικά 45 περιπτώσεις δανείων. Υπ όψιν ότι το ίδρυμά Μας χορήγησε παράνομα χιλιάδες άλλα δάνεια σκεφτείτε λοιπόν την ….χασούρα.

Β) Σύμφωνα δε με το άρθρο 24 του Καταστατικού για κάθε ζημία που υπαίτια προκάλεσαν στην Τράπεζα τα μέλη του Δ.Σ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ευθύνονται αλληλέγγυα και εξ ολοκλήρου το καθένα από αυτά.


ΙΔΟΥ τώρα το Β΄ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ του Πορίσματος
των ογδόντα σελίδω ν (80 σελ.) της εισαγγελέας Διαφθοράς κυρίας Μιχαλοπούλου που αναφέρεται στα ανωτέρω

Την κατάλληλη στιγμή θα δημοσιεύσω ολόκληρο το Πόρισμα προς πλήρη ενημέρωση Σας.

ΠΡΟΣ
ΤΟΝ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
Αξιότιμε κ. Εισαγγελέα
Επί της Α.Β.Μ.: ΟΙΚ.ΜΑ.ΠΕΙ……./ 2012 συνυποβαλλομένης με την παρούσα μου ποινικής δικογραφίας  σύμφωνα με τη διάταξη των άρθρων 17 Α . 2523/1997, ως τροποποιήθηκε και ισχύει με αρ. 2 παρ. 1 .3943/31.3.2011, εκθέτω τα εξής:
Η παρούσα δικογραφία σχηματίστηκε αυτεπαγγέλτως με την υπό ΑΒΜ : ΟΙΚ.ΕΙΣ.ΠΕ …../26-3-2012 παραγγελία μας για προκαταρκτική εξέταση…….

……………………………ισολογισμού, του Λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης» για κάθε διαχειριστική περίοδο, την εισήγηση αυτών προς τη Γενική Συνέλευση, την έγκριση κατά τη διάρκεια του έτους των αναγκαίων για την εύρυθμη λειτουργία της Τράπεζας προσαρμογών του προϋπολογισμού, την κατάρτιση - τροποποίηση κ.λ.π. εσωτερικών κανονισμών και σχετική εισήγηση προς τη ΓΣ, εάν απαιτείται, την αγορά κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων προς το συμφέρον της Τράπεζας, την ίδρυση υποκαταστημάτων και πρακτορείων μετά από έγκριση - παροχή άδειας από τις κατά νόμο υπηρεσίες και μελέτη βιωσιμότητας, τη γνωστοποίηση προς τις αρμόδιες αρχές των μεταβολών στα όργανα της διοίκησης και γνωστοποίηση όποιου άλλου στοιχείου κα πληροφορίας ζητείται και προβλέπεται από τις διατάξεις του νόμου και των πράξεων του Διοικητού της Τ.τ.Ε., τις μορφές επένδυσης των διαθεσίμων της Τράπεζας, το σχεδιασμό και διαμόρφωση της στρατηγικής ^επιδιώξεων και πολιτικής της Τράπεζας, τον καθορισμό των επιτοκίων καταθέσεων, χορηγήσεων και προμηθειών των προσφερομένων υπηρεσιών, τη χάραξη και έγκριση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων της Τράπεζας, την άσκηση ελέγχου και εποπτείας για την στρατηγική και την επίτευξη των στόχων στα πλαίσια της καθορισμένης πολιτικής, την εξασφάλιση της αποδοτικής αξιοποίησης όλων των πόρων της Τράπεζας και τη διασφάλιση των συμφερόντων των συνεταίρων. Σύμφωνα δε με το άρθρο 24 του καταστατικού για κάθε ζημία που υπαίτια προκάλεσαν στην Τράπεζα τα μέλη του ΔΣ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ευθύνονται αλληλέγγυα και εξ ολοκλήρου το καθένα από αυτά.
Σύμφωνα με την από Μαΐου 2014 έκθεση πραγματογνωμοσύνης του οικονομολόγου, Δημήτριου Τραγγανίδα, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ:
Κατά τη διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης έλαβε χώρα δειγματοληπτικός έλεγχος σαράντα πέντε (45) δανειακών συμβάσεων1 της Τράπεζας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα και των συμβάσεων που συνήψε η Τράπεζα με μέλη του ΔΣ και του Εποπτικού της Συμβουλίου. Ως προς τις δανειακές συμβάσεις με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ελέγχθηκαν οι ακόλουθες συμβάσεις (Οράτε πίνακα 6 στο παράρτημα):
1.- Η υπ' αριθμ. 308/22-10-2009 σύμβαση δανείου ποσού 145.000 ευρώ για Κεφάλαιο Κίνησης (Κ.Κ.) προς την C..EMP, με δύο εγγυητές, χωρίς εμπράγματη ασφάλεια, χωρίς να τηρηθεί η απόφαση του Εγκριτικού Κλιμακίου.
2.- Η υπ' αριθμ. 9/2-10-2006 σύμβαση δανείου ποσού 300.000 ευρώ για Ανοικτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό (Α.Α.Λ.) προς τον Α. Π. με έναν εγγυητή, χωρίς εμπράγματη ασφάλεια.
3.- Η υπ' αριθμ. 23/27-12-2006 σύμβαση δανείου ποσού 100.000 ευρώ για Ανοικτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό (Α.Α.Λ.) προς τον Α. Π. με τον ίδιο εγγυητή, χωρίς εμπράγματη ασφάλεια.
4.- Η υπ' αριθμ. 16677/15-4-2008 σύμβαση δανείου ποσού 270.000 ευρώ για Α.Α.Λ. προς την Α. ΑΕ με τρεις εγγυητές, με εμπράγματη ασφάλεια. Η σύμβαση αφορά ρύθμιση υφιστάμενης οφειλής. Η έγκριση δόθηκε μετά την υπογραφή της σύμβασης και οι εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν σε αντικειμενική αξία υπολείπονται του ποσού της σύμβασης.
5.- Η υπ' αριθμ. 176/18-4-2006 σύμβαση δανείου ποσού 80.000 ευρώ για Α.Α.Λ. προς τον Ι. Α. με έναν εγγυητή τη σύζυγο του, χωρίς εμπράγματη ασφάλεια.
6.- Η υπ' αριθμ. 176Α/6-8-2008 σύμβαση δανείου ποσού 70.000 ευρώ για Α.Α.Λ. προς τον ανωτέρω Ι. Α. με έναν εγγυητή τη σύζυγο του, χωρίς εμπράγματη ασφάλεια.
7.-Η υπ'αριθμ. 16373/14-5-2007σύμβαση δανείου ποσού 30.000 ευρώ για Κ.Κ. προς τον Ι. Κ. με έναν εγγυητή τη σύζυγο του, χωρίς εμπράγματη ασφάλεια.
8.- Η υπ' αριθμ. 16586/28-1- 2008 σύμβαση δανείου ποσού 15.700 ευρώ για Κ.Κ. προς τον Ι. Κ. με δύο εγγυητές, ένας εκ των οποίων η σύζυγος του, χωρίς εμπράγματη ασφάλεια.
9.- Η υπ' αριθμ. 16624/20-2-2008 σύμβαση δανείου ποσού 47.000 ευρώ για Α.Α.Λ. προς τον Ι. Κ. χωρίς εγγυητή, χωρίς εμπράγματη ασφάλεια, χωρίς ενοχικές εγγυήσεις.
10.- Η υπ' αριθμ. 13291/2-6-2003 σύμβαση δανείου ποσού 18.000 ευρώ για Κ.Κ. προς τον Ι. Κ. με έναν εγγυητή τη σύζυγο του, χωρίς εμπράγματη ασφάλεια.
11.- Η υπ' αριθμ. 13291Α/1-7-2003 σύμβαση δανείου ποσού 28.000 ευρώ για Κ.Κ. προς τον Ι. Κ. με έναν εγγυητή τη σύζυγο του, χωρίς εμπράγματη ασφάλεια και η έγκριση δόθηκε μετά την υπογραφή της σύμβασης.
12.- Η υπ' αριθμ. 13291Β/27-4-2005 σύμβαση δανείου ποσού 20.000 ευρώ για Κ.Κ. προς τον Ι. Κ. με έναν εγγυητή τη σύζυγο του, χωρίς εμπράγματη ασφάλεια και η έγκριση δόθηκε μετά την υπογραφή της σύμβασης.
Σημείωση Κ. Δημητρακόπουλου: Προσοχή ο Ι.Κ. είναι ο ίδιος στα δάνεια από 7 έως και 12.
13.- Η υπ' αριθμ. 16850/16-9-2008 σύμβαση δανείου ποσού 92.000 ευρώ για κατασκευαστικό δάνειο προς το Ν. Κ. με έναν εγγυητή, το Σ. Κ. και με εμπράγματη ασφάλεια.
14.- Η υπ' αριθμ. 16974/20-3-2009 σύμβαση δανείου ποσού 200.000 ευρώ για Α.Α.Λ. προς τη Χ. Μ. – Ε. Κ. Ο.Ε. με πέντε εγγυητές μέλη της ΟΕ. Η έγκριση δόθηκε μετά τη σύναψη της σύμβασης και η εμπράγματη ασφάλεια υπολείπεται σε αντικειμενική αξία του ποσού της σύμβασης.
15.- Η υπ' αριθμ. 16881/20-10-2008 σύμβαση δανείου ποσού 55.000 ευρώ για στεγαστικό δάνειο προς τη Χ. Μ. με δύο εγγυητές, τον Σ. Μ., εγγυητή και στο παραπάνω δάνειο και τον Ι.Θ.. Η εμπράγματη ασφάλεια υπολείπεται σε αντικειμενική αξία του ποσού της σύμβασης.
16.- Η υπ' αριθμ. 16882/20-10-2008 σύμβαση δανείου ποσού 45.000 ευρώ για στεγαστικό δάνειο προς τη Χ. Μ. με δύο εγγυητές, τον Σ. Μ., εγγυητή και στα παραπάνω δάνεια και τον Ι. Θ., εγγυητή και στο παραπάνω δάνειο. Η εμπράγματη ασφάλεια υπολείπεται σε αντικειμενική αξία του ποσού της σύμβασης.
17.- Η υπ' αριθμ. 16828/28-8-2008 σύμβαση δανείου ποσού 100.000 ευρώ για Κ.Κ. προς τη Μ.Μ. – Π. με δυο εγγυητές, συγγενικά πρόσωπα, με εμπράγματη ασφάλεια. Η έγκριση δόθηκε μετά τη σύναψη της σύμβασης και η εμπράγματη ασφάλεια υπολείπεται σε αντικειμενική αξία του ποσού της σύμβασης.
18.- Η υπ' αριθμ. 16714/23-5-2008 σύμβαση δανείου ποσού 31.500 ευρώ για Α.Α.Λ. προς το Γ. Μ. με έναν εγγυητή τη σύζυγο του, χωρίς εμπράγματη ασφάλεια.
19.- Η υπ' αριθμ. 16767/4-7-2008 σύμβαση δανείου ποσού 70.000 ευρώ για Α.Α.Λ. προς το Γ. Μ. με έναν εγγυητή τη σύζυγο του, χωρίς εμπράγματη ασφάλεια.
20.- Η υπ' αριθμ. 15060/2-3-2005 σύμβαση δανείου ποσού 30.000 ευρώ για Α.Α.Λ. προς Ε.Π. με δύο εγγυητές συγγενικά πρόσωπα, με εμπράγματη ασφάλεια. Η εμπράγματη ασφάλεια υπολείπεται σε αντικειμενική αξία του ποσού της σύμβασης.
21.- Η υπ' αριθμ. 15060Α/3-2-2006 σύμβαση δανείου ποσού 30.000 ευρώ για Α.Α.Λ. προς Ευσταθία Πανταζή με τρεις εγγυητές, τα
δύο ανωτέρω συγγενικά πρόσωπα και τον Ι. Τ., χωρίς εμπράγματη ασφάλεια.
22.- Η υπ' αριθμ. 15443/29-8-2005 σύμβαση δανείου ποσού 6.450 ευρώ για τοκοχρεωλυτικό δάνειο προς Ε.Π. με εγγυητή τον ανωτέρω Ι. Τ., χωρίς εμπράγματη ασφάλεια.
23.- Η υπ' αριθμ. 16219/29-8-2006 σύμβαση δανείου ποσού 300.000 ευρώ για στεγαστικό δάνειο προς τον Β.Π. με έναν εγγυητή τη σύζυγο του και με εμπράγματη ασφάλεια, που υπολείπεται σε αντικειμενική αξία του ποσού της σύμβασης.
24.- Η υπ' αριθμ. 17675/20-12-2010 σύμβαση δανείου ποσού 94.000 ευρώ για Α.Α.Λ. προς τον Β.Π. με έναν εγγυητής τη σύζυγο του και με εμπράγματη ασφάλεια, που υπολείπεται σε αντικειμενική αξία του ποσού της σύμβασης.
25.- Η υπ' αριθμ. 166/23-11-2007 σύμβαση δανείου ποσού 185.000 ευρώ για τοκοχρεολυτικό δάνειο προς τη Μ.Φ. με δύο εγγυητές, ένας εκ των οποίων συγγενική της πρόσωπο, με εμπράγματη ασφάλεια, που υπολείπεται σε αντικειμενική αξία του ποσού της σύμβασης.
26.- Η υπ' αριθμ. 15685/26-10-2005 σύμβαση δανείου ποσού 130.000 ευρώ για Α.Α.Λ. προς την Γ. Τ. & ΣΙΑ ΟΕ με δύο εγγυητές, τον Γ. Τ. και τον Χ. Τ., με εμπράγματη ασφάλεια, που υπολείπεται σε αντικειμενική αξία του ποσού της σύμβασης.
27.- Η υπ' αριθμ. 15685Α/5-8-2006 σύμβαση δανείου ποσού 130.000 ευρώ για Α.Α.Λ. προς την Γ. Τ. & ΣΙΑ ΟΕ με δύο εγγυητές, τον Γ. Τ. και τον Χ. Τ., με εμπράγματη ασφάλεια, που υπολείπεται σε αντικειμενική αξία του ποσού της σύμβασης.
28.- Η υπ' αριθμ. 16074/23-6-2006 σύμβαση δανείου ποσού 350.000 ευρώ για Α.Α.Λ. προς την Χ.Θ. & ΣΙΑ ΟΕ με δύο εγγυητές,  τον Θ.  Χ. και τη  σύζυγο του, χωρίς εμπράγματη ασφάλεια.
29.- Η υπ' αριθμ. 16076/23-6-2006 σύμβαση δανείου ποσού 3.030 ευρώ για τοκοχρεολυτικό δάνειο προς την Χ. Θ. & ΣΙΑ ΟΕ με δύο εγγυητές, τον Θ. Χ. και τη σύζυγο του, χωρίς εμπράγματη ασφάλεια.
30.- Η υπ' αριθμ. 1050/14-4-2005 σύμβαση δανείου ποσού 35.000 ευρώ για Α.Α.Λ. προς τον Ι.Τ. με έναν εγγυητή την Α. Π., χωρίς εμπράγματη ασφάλεια.
31.- Η υπ' αριθμ. 1050Α/16-1-2006 σύμβαση δανείου ποσού 20.000 ευρώ για Α.Α.Λ. προς τον Ι.Τ.με τον ίδιο εγγυητή την Α.Π., χωρίς εμπράγματη ασφάλεια.
32.- Η υπ' αριθμ. 1050Β/24-1-2007 σύμβαση δανείου ποσού 25.000 ευρώ για Α.Α.Λ. προς τον Ι.Τ.με τον ίδιο εγγυητής την Α.Π., χωρίς εμπράγματη ασφάλεια.
33.-  Η υπ'   αριθμ.   10501731-1-2008   σύμβαση  δανείου  ποσού 20.000 ευρώ για Α.Α.Λ. προς τον Ι.Τ.με τον ίδιο εγγυητής την Α.Π, χωρίς εμπράγματη ασφάλεια.
34.-  Η υπ'   αριθμ.   1050Δ/21-4-2008   σύμβαση   δανείου  ποσού 100.000 ευρώ για Α.Α.Λ. προς τον Ι.Τ.με τον ίδιο εγγυητής την Α. Π., χωρίς εμπράγματη ασφάλεια. Η έγκριση δόθηκε μετά τη σύναψη της σύμβασης.
35.- Η υπ' αριθμ. 1294/31-3-2009 σύμβαση δανείου ποσού 20.000 ευρώ για τοκοχρεολυτικό δάνειο προς τον Ι.Τ. με τον ίδιο εγγυητής την Α.Π., χωρίς εμπράγματη ασφάλεια.
36.- Η υπ' αριθμ. 11430/31-1-2002 σύμβαση δανείου ποσού 30.000 ευρώ για Α.Α.Λ. προς τον Α.Κ. με εγγυητές τη σύζυγο και το γιο του και με εμπράγματη ασφάλεια, που υπολείπεται σε αντικειμενική αξία του ποσού της σύμβασης.
 37.- Η υπ' αριθμ. 1143 Ο Α/11-9-2002 σύμβαση δανείου ποσού 70.000 ευρώ για Α.Α.Λ. προς τον Α.Κ. με εγγυητές τη σύζυγο και το γιο του και με εμπράγματη ασφάλεια, που υπολείπεται σε αντικειμενική αξία του ποσού της σύμβασης.
38.- Η υπ' αριθμ. 11430Β/8-7-2003 σύμβαση δανείου ποσού 90.000 ευρώ για Α.Α.Λ. προς τον Α.Κ. με εγγυητές τη σύζυγο και το γιο του και με εμπράγματη ασφάλεια, που υπολείπεται σε αντικειμενική αξία του ποσού της σύμβασης.
39.- Η υπ' αριθμ. 11430Γ/15-10-2003 σύμβαση δανείου ποσού 310.000 ευρώ για Α.Α.Λ. προς τον Α.Κ. με εγγυητές τη σύζυγο και το γιο του και με εμπράγματη ασφάλεια, που υπολείπεται σε αντικειμενική αξία του ποσού της σύμβασης.
40.- Η υπ' αριθμ. 11430Δ/5-11-2003 σύμβαση δανείου ποσού 100.000 ευρώ, για την οποία η έγκριση δόθηκε μετά τη σύναψη της, για Α.Α.Λ. προς τον Α.Κ. με εγγυητές τη σύζυγο και το γιο του και με εμπράγματη ασφάλεια, που υπολείπεται σε αντικειμενική αξία του ποσού της σύμβασης.
41.- Η υπ' αριθμ. 11430Ε/31-12-2003 σύμβαση δανείου ποσού 60.000 ευρώ, για την οποία η έγκριση δόθηκε μετά τη σύναψη της, για Α.Α.Λ. προς τον Α.Κ. με εγγυητές τη σύζυγο και το γιο του και με εμπράγματη ασφάλεια, που υπολείπεται σε αντικειμενική αξία του ποσού της σύμβασης.
42.- Η υπ' αριθμ. 11430ΣΤ/7-6-2004 σύμβαση δανείου ποσού 20.000 ευρώ, για την οποία η έγκριση δόθηκε μετά τη σύναψη της, για Α.Α.Λ. προς τον Α.Κ. με εγγυητές τη σύζυγο και το γιο του και με εμπράγματη ασφάλεια, που υπολείπεται σε αντικειμενική αξία του ποσού της σύμβασης.
43.- Η υπ' αριθμ. 11430Ζ/6-8-2004 σύμβαση δανείου ποσού 240.000 ευρώ,  για  Α.Α.Λ.   προς τον Α. Κ. με εγγυητές τη σύζυγο και το γιο του και με εμπράγματη ασφάλεια, που υπολείπεται σε αντικειμενική αξία του ποσού της σύμβασης.
44.- Η υπ' αριθμ. 13505/29-7-2003 σύμβαση δανείου ποσού 3.300 ευρώ, καταναλωτικό δάνειο προς τον Α. Κ., χωρίς εγγυητές, χωρίς εμπράγματη ασφάλεια και χωρίς ενοχικές εγγυήσεις.
45.- Η υπ' αριθμ. 13512/31-7-2003 σύμβαση δανείου ποσού 20.000 ευρώ, χωρίς χαρακτηρισμό της αιτίας του δανείου προς τον Α. Κ. με εγγυητές τη σύζυγο και το γιο του και χωρίς εμπράγματη ασφάλεια.
Από την ανάλυση των συμβάσεων αυτών, όπως απεικονίζονται στον πίνακα 6 του παραρτήματος προκύπτει ότι:
1)                                 Ποσοστό  43,5%, ήτοι είκοσι (20) συμβάσεις, δεν καλύπτονται ολοσχερώς από εμπράγματες εγγυήσεις.
2)                Οι εμπράγματες εγγυήσεις σε ποσοστό 43,5% που αντιστοιχεί σε είκοσι (20) συμβάσεις, υπολείπονται του ποσού που
αναφέρεται ως υποχρέωση στη δανειακή σύμβαση.
3)                                 Σε ποσοστό 10,87% που αντιστοιχεί σε πέντε (5) συμβάσεις,
διαπιστώνεται ότι η έγκριση δόθηκε μετά την υπογραφή της σύμβασης.
4)                                 Σε ποσοστό 8,69% που αντιστοιχεί σε τέσσερις (4) συμβάσεις, διαπιστώνεται ότι αφορούν ρυθμίσεις  παλαιότερων οφειλών.
5)                                 Σε μια (1) σύμβαση, η έγκριση είναι χαμηλότερη σε σχέση
με το ποσό που καταβλήθηκε.
6)                                 Υπήρξαν πολλές περιπτώσεις δανειοδότησης συγγενών επιχειρήσεων ή και επιχειρήσεων που ανήκαν σε συγγενικά μεταξύ τους πρόσωπα, μέσα από συνδυασμένες παροχές εγγυήσεων .
7)                                 Ανυπαρξία  συστήματος  καταγραφής  και  αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου (πόρισμα ελέγχου της Τράπεζας της Ελλάδος - Οκτώβριος του έτους 2005).
8)                                 Μη λήψη μέτρων για την είσπραξη πιστοδοτήσεων που
εμφανίζονταν σε προσωρινή καθυστέρηση (ο κανονισμός ενεργειών
για τις περιπτώσεις αυτές, δεν προέβλεπε χρονοδιάγραμμα).
9)                                 Ως προς τις οριστικές καθυστερήσεις, παρατηρείται ότι
το αρμόδιο τμήμα δεν ήταν επαρκώς στελεχωμένο, με αποτέλεσμα να
μην υπάρχουν διαδικασίες διαχείρισης και παρακολούθησης, να μην
συντάσσεται πρόγραμμα δράσης και να μην έχουν εκδοθεί διαταγές
πληρωμής για το 36,7% των υποθέσεων.
10)                        Μη υλοποίηση της πρότασης της μονάδας διαχείρισης κινδύνου προς το Δ.Σ, για την εφαρμογή της σκοροκάρτας.
11)                        Σε   μια  περίπτωση,  η  έγκριση χορήγησης  πιστοδότησης δόθηκε  μετά την  υπογραφή  της  δανειακής σύμβασης (περίπτωση Κ.Ι.).
12)                        Οι   ληφθείσες   εξασφαλίσεις   για   τις   πιστοδοτήσεις,   σε αρκετές περιπτώσεις ήταν κατώτερες του αναλαμβανόμενου κινδύνου.
13)                        Σε αρκετές περιπτώσεις, υπήρξαν ενοχικές εξασφαλίσεις
μεταξύ των  μελών  της  ίδιας  οικογένειας   (Κ.Ι. , Α.Ι., Κ.Α. κ.λ.π.).
14)      Σε   μια  περίπτωση,  η   έγκριση   της  πιστοδότησης  έγινε μεταγενέστερα από τη λήψη του δανείου και για χαμηλότερο ποσό από το καταβληθέν (Τ.Ι. - έγκριση 22-1-2009 για με ημ£|αυπογραφής της σύμβασης και λήψης του δανείου 21-4-
2008 για ποσό 100.000 ευρώ)……………………
========================================

Αγαπητοί εξαπατημένοι Μεριδιούχοι της πρώην Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας :

Εγώ σε όλες τις Γ.Σ. αναφερόμουν πάντα στα προβλήματα που μας απασχολούσαν, αλλά όμως η συμμετοχή Σας ήταν πολύ μικρή, με 50 μόνο συνεταίρους οι Διοικήσεις των Δασκαλόπουλου και Καρδάκου έπαιρναν αποφάσεις σε βάρος Μας.

Προς απόδειξη του ισχυρισμού μου προβάλετε και δείτε τα κάτωθι ΒΙΝΤΕΟ των Γενικών Συνελεύσεων που υπ΄όψιν ότι η Διοίκηση της Σ.Τ.Λ. και ο διαχειριστής κ. Πετράκογλου δεν μου χορηγούσαν – χορηγούν. Η την πήρα τη Γ.Σ. από τον φωτογράφο ή μόνος μου με κρυφή κάμερα.

1 ) 2009.06.05, Blueskay - Κ. Δημητρακόπουλος για τη Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας

2) 2009.06.14 ...Γενiκή Συνέλευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας


3) 2010.06.09 Γεν Συνέλευση ΣΥΝΕΤΑΙΡ. ΤΡΑΠ. ΛΑΜΙΑΣ

 


Yπάρχουν και πολλά άλλα BINTEO που βρίσκονται στα δύο όμοια Bloks  μου:

I)             www.lamiaspero1.blogspot.com
II)            dimitrakopulos.gr

Φιλικά & Αγωνιστικά
Κώστας  Γ. Δημητρακόπουλος
Πρώην Πρόεδρος των Συνεταίρων -Δανειοληπτών – Εγγυητών
Της Πρώην Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ