Σάββατο, 28 Απριλίου 2018

ΙΔΟΥ

Η PQH αν και παράνομη συνεχίζει τους Πλειστηριασμούς.

Ο Σύλλογος Μεριδιούχων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ευβοίας και με Πρόεδρο τον Στυλιανό Πολυκράτη με ΕΞΩΔΙΚΟ επιμένει ότι η PQH παρανομεί.

ΕΠΕΙΔΗ μέχρι και σήμερα  η 182/1/04-04-2016 απόφαση της ΕΠΑΘ, της Τράπεζας της Ελλάδος με την οποία ορισθήκατε ως «ειδικός εκκαθαριστής» της «Τράπεζας», πάσχει από ακυρότητα καθόσον κατά τον χρόνο ορισμού σας, ήτοι την 04-04-2016, δεν διαθέτατε  διοικητικό συμβούλιο νόμιμα συγκροτημένο και δημοσιευμένο στο Γ.Ε.Μ.Η. που να ενεργεί συλλογικά και να είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας σας, στη διαχείριση της περιουσίας σας και γενικά στην εκπλήρωση του σκοπού σας….

Διαβάστε τα συνημμένα  (Δυστυχώς τα ΕΞΩΔΙΚΑ είναι σε μορφή pdf  και δεν αναγνωρίζονται από το σύστημα).