ΜΗΝΥΣΕΙΣ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ Σ.Τ.Λ...ΜΕΡΟΣ Β'


25) Αναφορά - Καταγγελία προς τον κ. Εισαγγελέα Λαμίας, 20 Σεπτεμβρίου 2012

ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΜΠΟΡΟΣ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 12 - ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ. 22310 42412
ΚΙΝ. 6977 882119

ΑΝΑΦΟΡΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ


Λαμία 20  Σεπτεμβρίου 2012

ΚΥΡΙΕ  ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Α). Ιδού οι Συναλλαγματικές – Τα Εντάλματα Πληρωμής – οι Αποδείξεις – Τα Διπλότυπα Είσπραξης και τα Γραμμάτια Είσπραξης με Σχετ.1 (03-07-1988) έως και Σχετ. 31 (22-10-1992) σε πλήρη αλληλουχία ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΑΠΌ ΜΟΝΑ ΤΟΥΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΗΤΟΙ ΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΠΑΝΩΤΟΚΙΑ ΠΟΥ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ και τα οποία ο δικηγόρος μου Κων. Καραγκούνης δεν τα ανέφερε ποτέ σε κανένα από τα σαράντα (40) δικόγραφα που κατέθεσε στα δικαστήρια και στους κ.κ. Δικαστές του Πρωτοδικείου Λαμίας, αλλά και του Εφετείου Λαμίας, ούτε τα αξιοποίησε – σκόπιμα - διότι ήταν μέλος της «Συμμορίας των Κολλητών» και έτσι απώλεσα το μαγαζί μου και την πρώτη μου κατοικία για να πλουτίσουν παράνομα η Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας - οι Δικηγόροι της και οι κλητήρες της και το θράσος του δεν σταμάτησε εδώ, αλλά με έβαλε και φυλακή. Β)   ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Το έτος 1992 με την σύζυγο μου Αναστασία συζ. Κων/νου Δημητρακόπουλου, το γένος Παναγιώτη Βαρουτάκη, κάτοικον Λαμίας (οδός Καποδιστρίου αρ. 12) και τον Kων/νο Χρήστου Αρμακά, κάτοικον Λαμίας (οδός Θερμοπυλών αρ.53), λάβαμε από την Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας τρία (3) δάνεια ποσού 5.400.000 δρχ., ήτοι 15.847,40 Ευρώ έκαστον εκ των οποίων, στο πρώτο δάνειο (το οποίο τύποις και κατά τα φαινόμενα χορηγήθηκε στην σύζυγο μου Αναστασία Κ. Δημητρακοπούλου κατ' ουσίαν όμως εις εμέ) υπέγραψα ως εγγυητής εγώ, στο δεύτερο δάνειο (το οποίο χορηγήθηκε εις εμέ) υπέγραψε ως εγγυήτρια η άνω σύζυγος μου και στο τρίτο δάνειο, το οποίο χορηγήθηκε στον Κων/νο Χ. Αρμακά, υπέγραψα ως εγγυητής εγώ.

Τα εν λόγω δάνεια χορηγήθηκαν αποκλειστικά και μόνο για την αποπληρωμή των οφειλών από προηγούμενα δάνεια, που είχαμε λάβει και χορηγήθηκαν από την Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας για την λογιστική απόσβεση των οφειλών εκ των προηγουμένων δανείων, ήτοι για την αποπληρωμή Κεφαλαιοποιημένων οφειλών μας. Για τον λόγο αυτό και από τα προρρηθέντα δάνεια στην τσέπη μας μπήκαν ψιχία. Όλα τα υπόλοιπα όδευσαν στα χωρίς πυθμένα θυλάκια της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας..

           Πράγματι  τα ποσά αυτά αποτελούν ουσιαστικώς Κεφαλοποίηση τόκων και λοιπών εξόδων απορρεόντων από τις Συναλλαγματικές που αλλάζαμε ανά εξάμηνο για την  εξόφληση των αρχικών μας Συναλλαγματικών.
                                                                                            
Ειδικώτερα το 1992 προς εξόφλησιν Κεφαλαίου, τόκων, γενομένων ανατοκισμών και εξόδων απορρεόντων από τις Συναλλαγματικές που αλλάζαμε ανά εξάμηνο από το 1980 έως το 1992 εζητήθη εις εμέ, την σύζυγο μου και τον Κων/νο Αρμακά από την Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας να αυξήσουμε την Μετοχική μας Μερίδα (καθ' όσον είμεθα μέλη του άνω Συνεταιρισμού) από το αρχικό ποσό των 200.000 δρχ. σε ποσό ύψους 1.000.000 δρχ. καταβαλών εξ ιδίων χρημάτων δρχ. 800.000 και εν όλω 2.400.000 δρχ., ώστε να έχουμε δικαίωμα λήψεως εξαπλασίου - ως προς το Κεφάλαιον ποσού προκειμένου να εξοφληθεί η προηγούμενη οφειλή.

Δια τον λόγον αυτόν υπεγράψαμε τις νέες Συναλλαγματικές ύψους 5.400.000 δρχ. εισπράττοντας ψιχία από την Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας. Οι εν λόγω Συναλλαγματικές έφερον ημερομηνία λήξεως 11-12-1992, 13-12-1992 και 4-1 -1993 αντιστοίχως συμφώνως προς τα ανωτέρω εκτιθέμενα.

Η ημερομηνία λήξης αυτών παρήλθε και οι Συναλλαγματικές εμφανίστηκαν προς πληρωμή, αλλά δεν πληρώθηκαν εξ ολοκλήρου, εξαιτίας της πρόσκαιρης οικονομικής μου αδυναμίας. Προς τούτο, είχα όμως τη δυνατότητα να προβώ, όπως και προέβην σε ορισμένες τμηματικές καταβολές για την αποπληρωμή μέρους των Κεφαλαιοποιημένων κατά τα άνω οφειλών έναντι της Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας. Παρά ταύτα, το Ίδρυμά Μας ζήτησε και πέτυχε την έκδοση σε βάρος μας τριών(3) Διαταγών πληρωμής, ήτοι των υπ' αριθμ. 185/1994, 186/1994 & 424/1994.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας όμως επέσπευσε παρανόμως κατά τα κατωτέρω αναλυτικώς εκτιθέμενα δύο (2) διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της ακίνητης περιουσίας μου, με βάση τις υπ' αριθμ. 2369/2001 και 2370/2001 εκθέσεις αναγκαστικών κατασχέσεων, και τις υπ' αριθμ. 2394 και 2395/20-6-2001 πρώτες επαναληπτικές περιλήψεις κατασχετηρίων εκθέσεων, καθώς και τις υπ’ αριθμ. 2.520 και 2.521 δεύτερες επαναληπτικές περιλήψεις κατασχετηρίων εκθέσεων, δυνάμει των οποίων εν τέλει εκτέθηκαν σε δημόσιο αναγκαστικό Πλειστηριασμό και πλειστηριάσθηκαν την 26-6-2002 (υπ' αριθμ. 9.299/26-6-2002 έκθεση Πλειστηριασμού της Συμ/φου Λαμίας Θεοδώ­ρας Ζάχου Πολιτοπούλου) το επί της συμβολής των οδών Σκληβανιώτου και Κάδμου στη Λαμία Ι-2 διαμέρισμα α' ορόφου κυριότητας μου και το επί της συμβολής των οδών Καποδιστρίου 12 και Λεωνίδου στη Λαμία υπ' αριθμ. 16 κατάστημα. Το !-1 διαμέρισμα είχε βγει σε Πλειστηριασμό νωρίτερα.

Ειδικώτερον. η Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας προέβη σε μία σειρά αδικοπρακτικών ενεργειών σε βάρος μου και δη:

1)   Αρνήθηκα να πληρώσω τα χρήματα, τα οποία απαιτούσε απ' έκαστο εξ ημών, που στις 2-1-2002 (σύμφωνα με τα από 2-1-2002 σχετικά έγγραφα της και με την επιφύλαξη οιασδήποτε μεταγενέστερης μεταβολής των απαιτήσεων αυτής) ανέρχονταν στο ποσό των 12.116.856 δρχ. ήτοι 35.566,08 Ευρώ διά το πρώτο δάνειο, στο ποσό των 15.960.494 δρχ. ήτοι 46.846,01 Ευρώ διά το δεύτερο δάνειο και στο ποσό των 14.592.250 δρχ. ήτοι 42.830,62 Ευρώ διά το τρίτο δάνειο, τα οποία αναλογούν στις Κεφαλαιοποιημένες οφειλές έναντι της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας και αναλύονται ως εξής: α) Κεφάλαια των αρχικώς χορηγηθέντων Δανείων, β) Τόκοι υπερημερίας, γ) Πανωτόκια, δ) Ε.Φ.Τ.Ε και ε) Δικαστικά έξοδα, μη υπολογιζόμενων των εκατομμυρίων δραχμών (Ευρώ ) που μέχρι σήμερα έχω καταβάλλει στην Συνεταιριστική ΤΥράπεζα Λαμίας για την αποπληρωμή των Κεφαλαιοποιημένων οφειλών έναντι αυτής, περί των οποίων αναλυτικώς κατωτέρω, θεωρώντας ότι η Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας απαιτεί προς πληρωμή ποσά τόκων υπερημερίας και δικαστικών εξόδων πολύ μεγαλύτερα από τα πραγματικά οφειλόμενα, μη εντάσσοντας τις ως άνω οφειλές μας στις ευνοϊκές ρυθμίσεις της διάταξης του άρθρου 30 τταρ.1 του Ν.2789/2000 περί Πανωτοκιών, ως όφειλε και όχι μόνο.
2)   Επιπρόσθετα, δεν γνωστοποίησε, ως όφειλε εκ της διάταξης του άρθρου 30 παρ.4εδ.α και β του Ν.2789/2000, το ύψος των άνω οφειλών κατά Κεφάλαιο και Τόκους εντός προθεσμίας 90 ημερών από την υποβολή από εμέ για λογαριασμό και των υπολοίπων δύο των από 23/3/2000, 16/5/2001 και 24/9/2001 εγγράφων αιτήσεων μου προς την Σ.Τ.Λ.. Περαιτέρω, δεν γνωστοποίησε εντός προθεσμίας 90 ημερών από την υποβολή των ως άνω αιτήσεων μου, ως όφειλε εκ της διατάξεως του άρθρου 47 του Ν.2873/2000, αντίγραφα των φακέλων των άνω Δανείων και λεπτομερείς Καταστάσεις περιέχουσες όλες τις επιμέρους Χρεοπιστωτικές πράξεις και σημειώσεις και την εν γένει εξέλιξη των άνω χρεών.
3)   Τα έγγραφα, που κατ' επανάληψη η Σ.Τ.Λ. ηρνείτο παρανόμως να μας χορηγήσει κατά παράβαση των διατάξεων των Ν. 2789/2000 και 2873/2000 και τα οποία σε κάθε περίπτωση δικαιούμασταν ως έχοντες έννομο συμφέρον να λάβουμε και αιτηθήκαμε ως δανειολήπτες-τριτεγγυητές των ως άνω δανείων και συνέταιροι της Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας, ήσαν αναλυτικά τα εξής: α) Αντίγραφα για τη χορήγηση των αρχικώς χορηγηθέντων δανείων το έτος 1988, β) Αντίγραφα των αρχικών Γραμματίων που καταρτίστηκαν το έτος 1988 και όλων των μεταγενεστέρων πρόσθετων πράξεων για την Κεφαλαιοποίηση των οφειλών μας, γ) πλήρη σειρά αντιγράφων των υπ' αριθμ. 016147-GRD-DISI-01, 026300-GRD-DISI-01 και 021041-GRD-DISI-01 Δανειακών λογα­ριασμών και των υπ' αριθμ. 016147-GRD-SAVE-01 και 016147-GRD-DISI-03 λογαριασμών Ταμιευτηρίου, με την μέχρι σήμερα κίνηση τους για τον αναλυτικό έλεγχο των υπολοίπων, συμπεριλαμβανομένων όλων των Καρτελών με ένδειξη ενήμερου λογαριασμού, προσωρινής και οριστικής καθυστέρησης καθώς και των εξωλογιστικών λογαριασμών, δ) Πίνακα με τα βασικά επιτόκια χορηγήσεων της Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας που ίσχυσαν κατά διαστήματα από της υπογραφής των αρχικών Γραμματίων μας ενήμερα και υπερημερίας (πλήρη σειρά μέχρι και σήμερα), ε) Δηλώσεις της Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας για τη συχνότητα του ανατοκισμού των λογαριασμών (εξάμηνο, τρίμηνο, μήνα κ.λ.π.), στ) Πίνακες με τα κατά έτος δικαστικά έξοδα της Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας στα οποία είχε προβεί για την δικαστική διεκδίκηση και ικανοποίηση των απαιτήσεων της, ζ) Το πρόγραμμα εξυπηρετήσεως σε περίπτωση που κάποιο από τα ως άνω ληφθέντα δάνεια ήταν εξοφλητέο με τακτές δόσεις, με όλα τα επιτόκια και τις αντίστοιχες επιβαρύνσεις, η) αντίγραφα όλων των εντύπων που είχε και έχει η Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας και που αφορούσαν τους άνω λογαριασμούς καθώς και κάθε έγγραφο που έφερε υπογραφή και δέσμευση τόσον εμού, όσον και της συζύγου μου και του Κων/νου Αρμακά κατά τα άνω.

Κατόπιν τούτων και προ των άνω αυθαιρέτων και παρανόμων αρνήσεων της Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας αναγκασθήκαμε να ασκήσουμε σε βάρος της αντιδίκου στο Μονομελές Πρωτοδικείου της Λαμίας την από 20 Ιουνίου 2003 αίτηση μας περί επιδείξεως των άνω εγγράφων, επί της οποίας εξεδόθη η υπ'αριθμ. 2014/2003 απόφαση του ανωτέρω Δικαστηρίου δεχθείσα ταύτην.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας κατά τον προηγούμενο χρόνον και αυτό επιβεβαιώνει την άνω παρανομία της, αντί οιασδήποτε απαντήσεως επί της από 16-5-01 αιτήσεως την οποία είχα υποβάλλει προς την Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας κατά τα άνω δια της οποίας ζητούσα αναλυτικώς την κ ί ν η σ η του δανειακού μου λογαριασμού, την 23-5-2001, η Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας μου εχορήγησε εντελώς ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ αντίγραφα των άνω λογαριασμών από τα οποία ούτε ο ακριβής υπολογισμός των τόκων προέκυπτε, αλλά ούτε και η ακριβής και αναλυτική κίνηση αυτών από την ημερομηνία λήψεως των άνω δανείου (1992) παρά μόνον η κίνηση των Λογαριασμών κατά τα έτη 1997 και δη μέχρι 19-10-1998, προφανώς σκοπίμως, διότι εάν εις την εν λόγω κατάστασιν ανεγράφετο το ποσό της Συνολικής οφειλής μέχρι την ημέρα χορηγήσεως του εν λόγω αντιγράφου (23-5-2001) είναι περισσότερο από βέβαιο ότι τούτο θα υπερέβαινε το ανώτατο προβλεπόμενο όριο του άρθρου 42 του Ν. 2912/2001 (γεγονός το οποίο θα ήρχετο να επιβεβαιώσει τους γενομένους από την πλευρά της ανατοκισμούς) ώστε να τυγχάνουν εφαρμογής εν προκειμένω αι διατάξεις των νόμων 2789/2000 και 2912/2001 κατά παράβασιν των οποίων η εναγομένη επέσπευσε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος μου.

     4) Εν συνεχεία αν και η Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας από τον διενεργηθέντα εις βάρος μου πλειστηριασμόν της 22ας ΜΑΙΟΥ 1996 ο οποίος επεσπεύσθη τότε από την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος με βάση την υπ'αριθμ. 2/1999 Δ/γη Πληρωμής σε βάρος μου έλαβε έναντι των άνω οφειλών της - δια τις οποίες και ανηγγέλθη - ποσόν ύψους 2.761.843 δρχ. ή 8.105,19 € (σύμφωνα με την με αριθμό 600/1996 Πρόσκληση δανειστών της Συμ/φου Λαμίας Αλεξάνδρας Κύρκου σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. 561/1996 έκθεσιν διενέργειας αναγκαστικού εις βάρος μου πλειστηριασμού και σχετική αναγγελία της αντιδίκου) το ποσόν αυτό, που επαναλαμβάνω έλαβε, ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΑΦΗΡΕΘΗ από τις άνω οφειλές με αποτέλεσμα να επισπεύσει παράνομα τις άνω διαδικασίες της εκτελέσεως και να εκπλειστηριασθούν τα ακίνητα μου δι' οφειλόμενο ποσόν, κατά 2.761.843 δρχ. ή 8.105,19 € μεγαλύτερο.

Ειδικώτερον στο διάστημα από την 11-7-1996 που είναι η ημερομηνία σύνταξης της υπ'αριθμ. 600 Πρόσκλησης Δανειστών, μέχρι και την 23-05-2001 που εκδόθηκε το όλως συνοπτικό αντίγραφο των άνω Δανειακών λογαριασμών δεν εμφαίνεται σε κανένα από τους συγκεκριμένους λογαριασμούς δανείων, κίνηση στην πίστωση του λογαριασμού, με το ποσό των 2.761.843 δρχ. ή τυχόν επιμερισμός αυτού, που κλήθηκε να εισπράξει η Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας, στον παραπάνω πλειστηριασμό η οποία κίνηση αυτή, θα είχε ως αποτέλεσμα την ισόποση μείωση του χρεωστικού υπολοίπου σε κάποιον από τους ελεγχόμενους Δανειακούς λογαριασμούς μου προς την Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας.

Δηλαδή η Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας ΕΙΣΕΠΡΑΞΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΑ TΟΥ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι-1 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΔΜΟΥ ΚΑΙ ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΕΚΥΡΩΘΗ ΥΠΕΡ ΑΥΤΗΣ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ ΠΟΥ ΕΠΕΣΠΕΥΣΕ Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΟΥ ΤΟ 1996 (σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.600/1996 πρόσκληση δανειστών της συμ/φου Λαμίας Αλεξάνδρας Κύρκου σχετ.αρ. ….) 2.761.843 δρχ. ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΑΜΟΜΩΣ ΚΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2003 ΔΕΝ ΚΑΤΕΧΩΡΗΣΕ ΣΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 567/30-5-1996 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ της Συμ/φου Λαμίας Αλεξάνδρας Κύρκου, προκύπτει ότι η εν λόγω Συμβολαιογράφος ως υπάλληλος επί του γενομένου σε βάρος του άνω υπό στοιχεία Ι-1 διαμερίσματος μου, πλειστη­ριασμού κατά την 22-5-1996 κατέθεσε το επιτευχθέν εκπλειστηρίασμα αυτού εις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

ΟΜΩΣ Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝ ΚΑΙ ΕΚΛΗΘΗ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙ ΤΟ ΑΝΩ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΟ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ως ώφειλε και υποχρεούτο ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΦΕΙ­ΛΗ ΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΕΒΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩ ΔΥΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ όχι μόνο δεν προσήλθε ως ώφειλε εις το Ταμείο Παρα­καταθηκών και Δανείων να εισπράξει το ποσόν αυτό ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΚΠΕΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΦΕΙΛΗ ΜΟΥ, ΑΛΛΑ ΤΟ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ ΜΟΛΙΣ ΤΗΝ 13ην Ιουνίου 2003 όπως ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3337/13-6-2003 ΠΡΑΞΗ ΕΞΟ-ΦΛΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΜ/ΦΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΥΡΚΟΥ, ΔΗΛΑΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΤΑ ΕΤΗ, ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΥΤΟΥ ΩΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΔΗΘΕΝ ΕΠΙΤΑΣΣΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗΝ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΥΤΟΥ, (ίδετε σχετ. επιταγή προς πληρωμή), ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΕΙΧΕ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙ, ΩΣ ΩΦΕΙΛΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ όμως ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΕΤΟ ΠΑΡ' ΕΜΟΥ.

ΣΤΑ ΑΥΤΑ ΕΠΕΣΠΕΥΣΕ ΑΚΥΡΩΣ ΚΑΙ ΜΗ ΝΟΜΙΜΩΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΜΟΥ ΜΕ ΑΚΥΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑΥΤΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.

Περιττεύει να επισημάνω ότι το ποσόν των 2.761.843 δραχμών συμπερι­λαμβανόμενο και μη αφαιρεθέν από το ποσό της Σ.Τ.Λ. τοκιζόμενο ανήλ­θε σε δυσθεώρητα ύψη (ετετραπλασιάσθη λαμβανομένων υπ'όψιν των υψηλών επιτοκίων κατά τα προσηγούμενα έτη 1996 - 2000) με αποτέλεσμα η Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας να αποκτήσει εις τους άνω παρανόμως πραγματοποιηθέντες κατ' αυτή Πλειστηριασμούς ακίνητα μου δι' απαίτησιν κατ'ουσίαν μη οφειλομένην.

Αλλά και περαιτέρω εν όψει των Συναλλαγματικών , που υπέγραψα με την Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας, η Σ.Τ.Λ., αν και καλώς εγνώριζε , άλλως όφειλε να γνωρίζει ότι εις την προκειμένην περίπτωσιν ετύγχανον εφαρμογής αι διατάξεις των νόμων 2789/2000 και 2912/2001, βάσει των οποίων (ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΟΤΙ ΩΦΕΙΛΕ ΑΥΤΗ ΝΑ ΜΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙ ΚΑΤΩΘΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΗΣ, ΠΡΑΓΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΠΡΑΞΕ), ΥΠΕΧΡΕΟΥΤΟ ΝΑ ΜΗ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΟΙΑΝΔΗΠΟΤΕ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΥ, ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣ ΕΠΕΣΠΕΥΣΕ, ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΝΩ, ΔΥΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΟΥ ΠΑΡΑ ΤΑΣ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥΣ ΕΠΙΤΑΓΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩ ΝΟΜΩΝ.
Υπό τα άνω συνεπώς νομικά και πραγματικά δεδομένα ευνοήτως καθίσταται αντιληπτόν ότι η αντίδικος κυριολεκτικώς ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣΑ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΗΣΕ εις βάρος μου εκπλειστηριάζοντας δυο διαφορετικά ακίνητα μου και επισπεύδοντας δύο φορές δια την αυτήν κατ' ουσίαν οφειλή. Ομολογουμένως δεν έχει προηγούμενο στα δικαστικά χρονικά η ενέργεια της Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας να εκπλειστηριάσει δυο εν όλω ακίνητα μου, με βάση απαίτηση, πολύ μεγαλύτερα της πράγματι υφισταμένης, αφού είναι δεδομένο ότι εάν από την οφειλή της, με την οποία επεσπεύσθησαν οι άνω Πλειστηριασμοί των, αφηρείτο το άνω ποσόν του εκπλειστηριάσματος από τον πρώτο Πλειστηριασμό, που επέσπευσε σε βάρος η Εμπορική Τράπεζα το οποίο τοκιζόμενο ανήλθε σε τεράστια ύψη θα ήμουν σε θέση να ικανο­ποιήσω την αντίδικο κατά το υπόλοιπο ποσό και συνεπώς δεν θα επραγματοποιούντο οι συγκεκριμένοι πλειστηριασμοί.

Κατά των ως άνω παρανόμων από πάσης απόψεως επισπευδομένων πράξεων εκτελεστικής διαδικασίες της εναγομένης άσκησα τις από  10  Ιουνίου  2002 αντίστοιχες ανακοπές μου, επί των οποίων εξεδόθηκαν οι υπ'αριθμ. 64/2004 και 139/2004   αποφάσεις   του    Μονομελούς   Πρωτοδικείου    Λαμίας   οι    οποίες διαπιστώσασες τις παρανομίες της Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας εδέχθησαν τις εν λόγω ανακοπές μου,  ακυρώσασες τις άνω παράνομες πράξεις εκτελεστικής διαδικασίας της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας εις βάρος μου.

Μετά από την κίνηση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτελέσεως από την Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας και την συνεχή πίεση για την εξόφληση του χρέους, το οποίο με τις αλλεπάλληλες ανά εξάμηνο Παράνομες Κεφαλαιοποιήσεις αυξήθηκε με Γεωμετρική πρόοδο, τα ακαθάριστα έσοδα μου, από τις δραστηριότητες της εμπορίας και της παροχής υπηρεσιών της ατομικής επιχείρησής μου υπέστησαν σημαντική μείωση.
Το έτος 1996 έγινε ο Πλειστηριασμός και η κατάσχεση ακινήτου μου (διαμέρισμα Ι-1επί της οδού Σκληβανιώτου 16 στη Λαμία) από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας. Επίσης λόγω της ανωτέρω διαμορφούμενης νομικής μου κατάστασης ήμουν καταχωρημένος στο Μητρώο της Τειρεσίας Α.Ε., με αποτέλεσμα να είναι ανέφικτη η δανειοδότηση μου από άλλες Τράπεζες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία εκσυγχρονισμού της επιχείρησης μου, μέσω της αντικατάστασης των παλιάς τεχνολογίας μηχανημάτων με νέα για τις Φωτοτυπικές μου εργασίες, ή της προμήθειας νέων εμπορευμάτων (δίσκων, κασετών, φίλμς κ.λπ.). Με αυτό τον τρόπο η επιχείρηση μου κατέστη μη ανταγωνιστική και παρουσιάστηκε τραγική πτώση του τζίρου της.

Η οικονομική μου βλάβη όμως συνεχίζετο και σε άλλα όλα αιτιωδώς συνδεδεμένα με την δραστηριότητα της Συνεταιριστικής Τράπεζας εις βάρος μου, ειδικότερα:
1)    Το γεγονός ότι υπήρχε χρέος και ότι η εναγόμενη είχε επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση εναντίον μου, έγινε ευρέως γνωστό στην εμπορικό κλάδο του Νομού Φθιώτιδος, με αποτέλεσμα την δυσφήμιση μου στον κλάδο, αλλά και έναντι του αγοραστικού κοινού.
2)  Την αδυναμία εξόφλησης των φορολογικών μου υποχρεώσεων, με συνέπεια να μην είμαι φορολογικά ενήμερος και να επιβαρύνομαι επί μια εικοσαετία με πρόστιμα και προσαυξήσεις και επιπλέον να μη μπορώ να θεωρήσω τιμολόγια κ.λπ., με συνέπεια τη μη συμμετοχή μου σε Διαγωνισμούς (Σχολεία, ΤΕΙ, Εταιρείες, Δημοτικές επιχειρήσεις κ.λπ.)

3)  Αντίστοιχη αδυναμία υπήρξε εκ μέρους μου και αναφορικά με την αποπληρωμή των Ασφαλιστικών εισφορών μου στο ΤΕΒΕ, επί μια δεκαπενταετία, με αποτέλεσμα να είμαι ανασφάλιστος, τόσο ως προς την ιατροφαρμακευτική μου περίθαλψη όσο και την σύνταξη μου, ενώ υπήρχε και εδώ επιβάρυνση με υπέρμετρες προσαυξήσεις στις αρχικές οφειλές.
4)  Η επιβάρυνσή μου με υπέρογκες δικαστικές δαπάνες, αμοιβές δικηγόρων, δικαστικά έξοδα και πληρωμή ποινών.

Τέλος οφείλω να αναφέρω ότι λόγω κατάσχεσης δεν μπορούσα να ενοικιάσω το σπίτι μου εις την οδό Ησαΐα 27 στη Λαμία, χάνοντας για έτη 1995-2012 ποσό από ενοίκια.
Συνολικά λοιπόν τα διαφυγόντα κέρδη και οι ζημίες μου λόγω των Πλειστηριασμών και των Κατασχέσεων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.
Εξ αιτίας, όμως των ως άνω, παρανόμων και αδίκων, κατ' επέκταση, συμπεριφορών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας σε βάρος μου, έχω υποστεί τεράστια οικονομική, φυσική, ηθική, ψυχική, οικογενειακή και κοινωνική ζημία, συνισταμένη ειδικότερα:
1) Στην αδυναμία μου να λειτουργήσω σωστά το επί της οδού Καποδιοτρίου αρ. 12, στην πόλη της Λαμίας, φωτοτυπικό κατάστημα μου, εφ' όσον λόγω της αντανακλαστικής, κατά τα ως άνω, αδυναμίας μου να καταβάλω τις οφειλόμενες εισφορές μου στο Τ.Ε.Β.Ε και διωχθείς ποινικώς, συνεπεία αυτού, αναγκάζομαι, εν όψει ενδεχομένης συλλήψεως μου, να εργάζομαι, μακράν αυτού, σε άλλες πόλεις και σε άλλου είδους εργασίες, προκειμένου να επιβιώσω.
2) Τα αυτά υφίσταμαι και εξ αιτίας της αδυναμίας μου, εκ των αυτών λόγων, να καταβάλω στο Δημόσιο τους επιβληθέντες, σε βάρος μου, φόρους και να θεωρήσω τα απαιτούμενα νόμιμα φορολογικά στοιχεία για την  λειτουργία του άνω καταστήματος μου.
3) Πέραν της καταστροφής της επιχειρηματικής μου δραστηριότητας, ...
......
..............
4) Εξ άλλου, συνεπεία της αναγκαίας ......................
...............................
...
5)  Περιττεύει να επισημάνω, ότι έχω .................. το ζην.
6)  0ι διαδικασίες των ρηθέντων Πλειστηριασμών και η απώλεια σε αυτούς των δύο προαναφερθέντων ακινήτων μου, αλλά και η βιαία αποβολή και πώληση του καταστήματός μου, μου δημιούργησε .................
........................

Τις παραβάσεις δε αυτές τις επιδίωξε και τις μεθόδευσε η Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας, προκειμένου δια των ΤΡΙΩΝ Πλειστηριασμών και να «πλειοδοτήσει», ώστε τα ΤΡΙΑ ακίνητά μου (αξίας 600.000 ευρώ) να περιέλθουν, κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, σ' αυτήν, αντί εξευτελιστικών ποσών, όπως συνήθως γίνεται στους πλειστηριασμούς, και συγχρόνως να εξακολουθεί να με έχει χρόνιο οφειλέτη της - (αφού με τα πλειστηριάσματα δεν θα την εξοφλούσα) - και να με αφαιμάξει, έτσι, οικονομικά μέχρι τον θάνατο μου. Πράγμα, το οποίο, εν τέλει, καθ' ολοκληρίαν,   με τις ρηθείσες  παράνομες μεθοδεύσεις της, επέτυχε.

Έτσι, με την προρρηθείσα παράνομη, υπαίτια και απαξιωτική μεθόδευση της, η Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας επέτυχε όχι απλά να βλάψει την περιουσία μου εκ 600.000 ευρώ, αλλά κυριολεκτικά να με καταστρέψει οικονομικά και να με προσβάλει και σαν άνθρωπο, με την ενσυνείδητη μείωση της ανθρώπινης προσωπικότητας μου και αξιοπρέπειας μου και ως συμβαλλόμενο, με πράξεις, που προβλέπονται και περιγράφονται απαξιωτικά στον Νόμο.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των αρ. 57,59,914. 932 του ΑΚ , συνάγεται ότι εκείνος, που προσβάλλεται στην προσωπικότητα του από τις αδικοπρακτικές πράξεις της εναγομένης, δύναται να ζητήσει, εκτός των άλλων και την καταδίκη της υπαίτιας στην καταβολή χρηματικού ποσού, προς ικανοποίηση της ηθικής βλάβης, που υπέστην από την προσβολή.

Και, εν προκειμένω, ουδεμία πρέπει να καταλείπεται αμφιβολία, ότι η Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας προσέβαλε και την προσωπικότητα μου, αφού με προσέβαλε, με τις, ως άνω, λεπτομερώς προδιαληφθείσες πράξεις της, καθ' όλα όχι μόνον παράνομες και άδικες αλλά κυριολεκτικά εξοντωτικές και καταστροφικές για το πρόσωπο μου, που μετήλθε σε βάρος μου, παριστάνοντας ψευδή γεγονότα - (ή έστω αποκρύπτοντας την αλήθεια) - ως αληθή, εν γνώσει της και ενσυνείδητα, προκειμένου να προσπορίσει στον εαυτό της παράνομο περιουσιακό όφελος, σε βάρος της ατομικής μου περιουσίας. Έτσι, με τις προρρηθείσες παράνομες και άδικες πράξεις της, με κατέστρεψε ως home economicus και με προσέβαλε θανάσιμα και εξοντωτικά ως persona.

Οι ρηθείσες (που έχουν ειπωθεί), σε βάρος μου, παράνομες, σκόπιμες, υπαίτιες και κακόβουλες πράξεις, έγιναν από την Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας εκ δόλου, με το σκοπό, να περιποιήσει στον εαυτό της παράνομο περιουσιακό όφειλος - (πράγμα, που επέτυχε) - και τούτο, όχι απλά σε βάρος της περιουσίας μου, αλλά ακόμη και με την απόλυτη οικονομική καταστροφή μου και την, επίσης, απόλυτη κοινωνική, επαγγελματική και οικογενειακή καταρράκωση μου - (πράγμα που επίσης επέτυχε). Και όλα αυτά μαζί με την βάναυση τρώση αυτού του απολύτου δικαιώματος μου, του απoβλέποντος στην προστασία της προσωπικότητας μου.

ΚΥΡΙΕ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας εξαπατούσε συστηματικά και κατ΄εξακολούθηση επί σειρά ετών α) εμένα, β) χιλιάδες Συνεταίρους - Μετόχους και γ) το δικαστήριο και τους κ.κ. Δικαστές με αποτέλεσμα να χάσουμε τα ακίνητά μας. Συγκεκριμένα, εγώ έχασα τρια ακίνητα ήτοι: Το μαγαζί μου και την πρώτη μου κατοικία που αποτελείτο από δυο διαμερίσματα το Ι-1 και το Ι-2 αξίας 600.000 ευρώ.
Κύριε Εισαγγελέα να ερευνηθεί η σύσταση «Συμμορίας κολλητών», και παραδικαστικού Κυκλώματος στη Λαμία, διότι έγινε μεγάλο φαγοπότι και πάρτι σε βάρος χιλιάδων Συνεταίρων, με την  Βιομηχανία των ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ Κατασχέσεων και Πλειστηριασμών που μεθόδευσαν οι Διοικούντες το Ιστορικό Μας Ίδρυμα.

Κύριε Εισαγγελέα η Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας διέθετε Μηχανογραφικό Σύστημα από το έτος 1988, ενώ ισχυρίζετο σκόπιμα ότι δεν διέθετε. Επίσης φύλαγε σε τσουβάλια όλα μας τα παραστατικά και κατά δήλωση σε δικαστήριο και του κ. Νικ. Δασκαλόπουλου (πρώην Προέδρου της) ….

Σε απόδειξη των ανωτέρω σας προσκομίζω τα κάτωθι Σχετικά, ήτοι:

1)   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ:
Κύριε Εισαγγελέα με βάση αυτές τις ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΞΑΠΑΤΗΘΗΚΕ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ με αποτέλεσμα να απολέσω τα ακίνητά μου, ήτοι ένα μαγαζί και την πρώτη μου κατοικία αξίας 600.000 ευρώ.
Σχετ. 01…Αριθ. 10/2002 (08-06-2001)
Σχετ. 02…Αναστολή του Αρθρου 1000 1422/2001  (19-09-2001)
Σχετ. 03…Αριθ. 1423/2001 (19-09-2001)
Σχετ. 04…Αριθ. 1424/2001 (14-09-2001)
Σχετ. 05…Αριθ. 1225 (14-09-2001)
Σχετ. 06…Αριθ. 1425 (14-09-2001)
Σχετ. 07…Αριθ. 10/28-01-2002
Σχετ. 08…Αριθ. 149/2002  (08-03-2002)
Σχετ, 09…:Αριθ. 150/2002  (08-03-2002)
Σχετ. 10…Αριθ. 151/2002  (08-03-2002)
Σχετ. 11…Αριθ. 923/2002  (25-06-2002)
Σχετ. 12…Αριθ. 149/14-08-2002
Σχετ. 13…Αριθ. 150/19-08-2002
Σχετ. 14…Αριθ. 151/19-08-2002
Σχετ. 15…Αριθ. 2014/2003  (16-10-2003)
Σχετ.16…Αριθ. 64/2004  (05-02-2004)
Σχετ. 17…Αριθ. 64/20-05-2004
Σχετ.18…Αριθ. 139/12-11-2004
Σχετ. 19…Αριθ. 141/2005  (08-02-2005)
Σχετ. 20…Αριθ. 148/2005  (06-10=2005)
Σχετ. 21…Αριθ. 40/2007   (14-11-2006)
Σχετ. 22…Αριθ. 139/2004  (12-03-2007) 
Σχετ. 23…Αριθ. 547/2009  (24-11-2009).. Κύριε Εισαγγελέα…εξαπατούν. το δικαστήριο και τους κ.κ. Δικαστές με ελλειπή και ψευδή στοιχεία – το εξαπατούν όμως και με ψεύδη – γράφοντας ότι δεν βιοπορίζεται από το συγκεκριμένο ακίνητο από το οποίο έχει αποβληθεί..Αίσχος..
Σχετ. 24…Αριθ. 650/2009   (24-12-2009
Σχετ. 25…Αριθ. 62/2010  (04-02-2010)
Σχετ. 26…Αριθ. 49/2011   (03-12-2010)
Σχετ. 27   Αριθ. 50/2011   (03-12-2010)

2)   ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:
Σχετ. 01…Αίτηση Κώστα Δημητρακόπουλου προς Σ.Τ.Λ.  (11-01-2002)
Σχετ. 02…Αίτηση Κώστα Δημητρακόπουλου προς Σ.Τ.Λ.  (20-06-2003)
Σχετ.03…Αριθ. 253/2003  (10-07-2003)
Σχετ.04…Αίτηση Κώστα Δημητρακόπουλου προς Σ.Τ.Λ.  (10-09-2003)
Σχετ. 05…Αίτηση Παναγιώτας Κ. Δημητρακόπουλου ΚΑΤΑ Σ.Τ.Λ. (03-09-2009)
Σχετ. 06… Αίτηση Παναγιώτας Κ. Δημητρακόπουλου ΚΑΤΑ Σ.Τ.Λ. (24-09-2009)
Σχετ. 07… Αίτηση Κώστα Δημητρακόπουλου ΚΑΤΑ Σ.Τ.Λ.  (17-09-2010)
Σχετ. 08… Αίτηση Κώστα Δημητρακόπουλου ΚΑΤΑ Σ.Τ.Λ.  (17-09-2010)
Σχετ.09… Αίτηση Κώστα Δημητρακόπουλου ΚΑΤΑ Σ.Τ.Λ.  (27-01-2011)
Σχετ. 10… Αίτηση Κώστα Δημητρακόπουλου ΚΑΤΑ Σ.Τ.Λ.  (27-01-2011)

3)   ΑΓΩΓΕΣ
Σχετ.01…Διεκδικητική Ανακοπή - Αγωγή (22-09-2000)
Σχετ.02…Περίληψη Αγωγής για Ι-1  (03-12-2009)
Σχετ. 03…Περίληψη Αγωγής για Ι-2  (03-12-2009)
Σχετ. 04…Περίληψη Αγωγής για κατάστημα (03-12-2009)
Σχετ.05…Περίληψη Αγωγής για Ι-1  (03-12-2010)
Σχετ. 06…Περίληψη Αγωγής για Ι-2  (03-12-2010)
Σχετ. 07…Αγωγή για Ι-1 Κώστα Δημητρακόπουλου ΚΑΤΑ Σ.Τ.Λ.  (03-12-2010)
Σχετ. 08…Αγωγή για Ι-2  Κώστα Δημητρακόπουλου ΚΑΤΑ Σ.Τ.Λ.  (03-12-2010)
Σχετ. 09…Προσεπίκληση Κώστα Δημητρακόπουλου ΚΑΤΑ Ξανθής Γρίβα (04-04-2013)

4)   ΕΦΕΣΕΙΣ
Σχετ. 01…Κώστα Δημητρακόπουλου (αριθ. 149/2002) ΚΑΤΑ Σ.Τ.Λ.. (09-03-2004)
Σχετ. 02… Κώστα Δημητρακόπουλου (αριθ. 150/2002) ΚΑΤΑ Σ.Τ.Λ. Αριθ.150/2002..(09-03-2004)
Σχετ. 03… Κώστα Δημητρακόπουλου (αριθ. 151/2002) ΚΑΤΑ Σ.Τ.Λ. (09-03-2004)
Σχετ. 04… Κώστα Δημητρακόπουλου ΚΑΤΑ Σ.Τ.Λ…(11-05-2004)
Σχετ. 05… Κώστα Δημητρακόπουλου (για Μισθώματα) ΚΑΤΑ Σ.Τ.Λ…(13-03-2007)
Σχετ. 06… Κώστα Δημητρακόπουλου (κατάστημα) ΚΑΤΑ Σ.Τ.Λ…(09-10-2012)


5)   ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Σχετ.01…185/1994…..Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας…(29-02-2002)
Σχετ. 02…186/1994…. Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας…(29-02-2002)
Σχετ. 03… 186/1994… Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας…(17-04-2001)
Σχετ. 04….185/1994… Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας…(30-04-2001)
Σχετ. 05….186/1994… Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας…(30-04-2001)
Σχετ. 06….424/1994… Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας…(17-04-2001)
Σχετ. 07….424/1994… Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας…(30-04-2001)
Σχετ. 08….185/1994… Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας…(27-06-2001)

6)   ΜΗΝΥΣΕΙΣ
Σχετ. 01…Συλλόγου Συνεταίρων Δανειοληπτών Σ.Τ.Λ. ΚΑΤΑ…Σ.Τ.Λ. (12-12-2001)
Σχετ. 02…Κώστα Δημητρακόπουλου ΚΑΤΑ Σ.Τ.Λ.  (13-03-2002)
Σχετ. 03…Κώστα Δημητρακόπουλος ΚΑΤΑ Νικ. Δασκαλόπουλου (03-10-2006)
Σχετ. 04…Μήνυση Κώστα Δημητρακόπουλου ΚΑΤΑ Σ.Τ.Λ. & Δημ. Κοκκαλάκη  (08-05-2008).

ΚΥΡΙΕ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
Ο Πρώην εισαγγελέας Πρωτοδικών Λαμίας κ. Κωσταρέλλος έδωσε εντολή να αποδείξω ότι δεν οφείλω στη Σ.Τ.Λ. και να καταθέσω όλα μου τα παραστατικά. Κατέθεσα λοιπόν στις 08-11-2008 ένα κιβώτιο εγγράφων που περιείχε τα ίδια έγγραφα που σας καταθέτω και σήμερα. Δυστυχώς όμως τα παραστατικά μου αυτά δεν ελήφθησαν υπ όψιν….. Σας εφιστώ την προσοχή των διατάξεων των αρ. 57, 59, 914 & 932 του ΑΚ, εκ των οποίων συνάγεται ότι εκείνου, που προσβάλλεται η προσωπικότητα του από τις αδικοπρακτικές πράξεις της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας, δύναται να ζητήσει, εκτός των άλλων και την καταδίκη της υπαίτιας, στην καταβολή χρηματικού ποσού προς ικανοποίηση της ηθικής βλάβης, που υπέστην από την προσβολή….
Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λαμίας όμως με την αριθμ. 29/2012 απόφασή του  έκρινε βάσει άλλων άρθρων - όχι αυτών - και απεφάνθη ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία κατά των κατηγορουμένων α] Δημητρίου Κοκκαλάκη του Κωνσταντίνου δικηγόρου, και β] Νικολάου Δασκαλόπουλου του Ελευθερίου.
Σχετ. 05… Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λαμίας..Αριθ. 29/2012…(26-03-2012)

7)   ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ
Σχετ. 01…Αριθ. 2.374….. Ι-2….  (26-06-2001).
Σχετ. 02…Αριθ. 2.375…..κατάστημα….(20-06-2001)
Σχετ. 03…Αριθ. 2.394…..Ι-2… (19-09-2001)
Σχετ. 04…Αριθ. 2.395….κατάστημα  (19-09-2001)
Σχετ. 05…Αριθ. 2.520….Ι-2……(26-06-2002)
Σχετ. 06…Αριθ. 2.521…κατάστημα   (26—6-2002)

8)   ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ
Σχετ. 01…Αριθ. 2.365…Ι-2…..(25-04-2001)
Σχετ, 02…Αριθ..2.366…κατάστημα   (25-04-2001)
Σχετ. 03…Αριθ. 2.369…Ι2…..(07005-2001)
Σχετ. 04…Αριθ. 2.370…κατάστημα   (07-05-2001)

9)   ΑΝΑΚΟΠΕΣ
Σχετ. 01…Κώστα Δημητρακόπουλου  (κατάστημα) ΚΑΤΑ Σ.Τ.Λ. (27-08-2001)
Σχετ. 02…Κώστα Δημητρακόπουλου ΚΑΤΑ Σ.Τ.Λ. (08-02-2002)
Σχετ. 03…Κώστα Δημητρακόπουλου ΚΑΤΑ Σ.Τ.Λ., Ι-2  (08-02-2002)
Σχετ. 04…Κώστα Δημητρακόπουλου ΚΑΤΑ Σ.Τ.Λ., Ι-2  (03-04-2003)
Σχετ. 05…Κώστα Δημητρακόπουλου ΚΑΤΑ Σ.Τ.Λ., Ι-2  (01-04-2004)
Σχετ. 06…Κώστα Δημητρακόπουλου (κατάστημα) ΚΑΤΑ Σ.Τ.Λ., (07-05-2009)
Σχετ. 07…Κώστα Δημητρακόπουλου (κατάστημα) ΚΑΤΑ Σ.Τ.Λ., (04-11-2010)

10) ΕΞΩΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
Σχετ. 01…Παναγιώτα Δημητρακοπούλου (κατάστημα) ΚΑΤΑ Σ.Τ.Λ. (20-03-2001)
Σχετ. 02…Παναγιώτα Δημητρακοπούλου (κατάστημα) ΚΑΤΑ Σ.Τ.Λ. (08-01-2002)
Σχετ. 03…Κώστα Δημητρακόπουλου  ΚΑΤΑ Σ.Τ.Λ., (22-04-2002)
Σχετ. 04…Κώστα Δημητρακόπουλου  ΚΑΤΑ Ξανθής Γρίβα (02-12-2009)
Σχετ. 05…Παναγιώτα Δημητρακοπούλου & Κων/νου Δημητρακόπουλου (κατάστημα) ΚΑΤΑ Σ.Τ.Λ. (22-01-2010)

11) ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ Σ.Τ.Λ.
Σχετ. 01…Κώστα Δημητρακόπουλου – Αναστασία Δημητρακοπούλου – Κων/νου Αρμακά ΠΡΟΣ Σ.Τ.Λ., (23-03-2000)
Σχετ. 02…Κώστα Δημητρακόπουλου – Αναστασία Δημητρακοπούλου – Κων/νου Αρμακά ΠΡΟΣ Σ.Τ.Λ., (16-05-2001)
Σχετ. 03α…Κώστα Δημητρακόπουλου ΠΡΟΣ  Σ.Τ.Λ., (17-09-2001)
Σχετ. 03β…Κώστα Δημητρακόπουλου ΠΡΟΣ  Σ.Τ.Λ., (24-09-2001)
Σχετ. 04… Κώστα Δημητρακόπουλου ΠΡΟΣ  Σ.Τ.Λ., (06-03-2002)
Σχετ. 05… Κώστα Δημητρακόπουλου ΠΡΟΣ  Σ.Τ.Λ., (10-10-2004)

12) ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ ΤΗΣ 25-02-2002
Από κ. Συργουνιώτη Βαγγέλη: Οικονομ/γο  Λογιστή - Φοροτεχνικό

13) ΒΙΑΙΑ ΑΠΟΒΟΛΗ Ι1 + Ι2
Σχετ. 01…Αριθμ. 3084 ….. Ι-1…..(10-06-2011)
Σχετ. 02…Αριθμ. 3085 ….. Ι-2…..(10-05-2011)

14) ΒΙΑΙΑ ΑΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
 Σχετ. 01…Αριθμ. 714… (13-07-2009)

15) ΑΝΑΦΟΡΕΣ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΛΑΜΙΑΣ
Σχετ. 01…Κώστα Δημητρακόπουλου ….. (10-10-2001)
Σχετ. 02…Κώστα Δημητρακόπουλου ….. (23-06-2011)
Σχετ. 03…Κώστα Δημητρακόπουλου ….. Βιβλίο Δημοσκοπήσεων της 10 Νοεμβρίου 2011 – Βιβλίο με τίτλο «ΓΙΑΤΙ Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ κατέστρεψε τους κ.κ. Συνεταίρους – 1 DVD – Απομαγνητοφώνηση του Ρεπορτάζ που έκανε το STAR Λαμίας την 10 Νοεμβρίου 2011 .. (14-11-2011)
Σχετ. 04…Κώστα Δημητρακόπουλου ….. (14-02-2012)
Σχετ. 05…Υπόμνημα Κώστα Δημητρακόπουλου …. (02-03-2012)

16) ΑΝΑΦΟΡΕΣ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ
 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ
 Σχετ. 01…Κώστα Δημητρακόπουλου ΠΡΟΣ τον κ. Εισαγγελέα …(08-12-2011)
 Σχετ. 02…Κώστα Δημητρακόπουλου ΠΡΟΣ την κ. Πρόεδρο ….. (08-12-2011)
 Σχετ. 03…Κώστα Δημητρακόπουλου ΠΡΟΣ την κ. Πρόεδρο ….. (12-12-2011)

17)   ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ
        κ. Ελένης Παππά
       Σχετ. 01…ΠΡΟΣ την Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας … (05-11-2007)
       Σχετ. 02…ΠΡΟΣ την Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας … (21-12-2007)
       Σχετ. 03…ΠΡΟΣ την Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας … (23-01-2008)
Σχετ. 04…Του Πταισματοδίκη κ. Παύλου Μπασιούλη ΠΡΟΣ την Συνεταιριστική                        Τράπεζα Λαμίας … (04-07-2008).
ΚΥΡΙΕ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
Η Πρόεδρος κ. Πρωϊμάκη ενώ στη δικογραφία μέσα υπήρχαν οι τέσσερις εντολές της Πταισματοδίκης κ. Ελένης Παππά δεν τις επικαλέστηκε και έτσι αθωώθηκε ο πρώην Πρόεδρος της Σ.Τ.Λ. κ. Νικ. Δασκαλόπουλος και ή Έδρα έριξε το βάρος στους υπαλλήλους της Σ.Τ.Λ., τους οποίους και εμήνυσα αμέσως. Ενώ αν έκανε σωστά τη δουλειά της θα δίκαζε τον Νικ. Δασκαλόπουλο και θα έλαμπε η αλήθεια…..

18) ΓΙΑΤΙ Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ
ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ ΤΟΥΣ κ.κ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ
Το βιβλίο αυτό αποτελείται από τριανταοκτώ (38) σελίδες και το κατέθεσα στον κ. Εισαγγελέα Ορωτοδικών Λαμίας στις 14 Νοεμβρίου 2011.

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε επίσημο αντίγραφο της παρούσας.

Με τιμή
  
Κώστας Γ. Δημητρακόπουλος26) Αναφορά - Καταγγελία προς την Κυρία Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, 
16 Δεκεμβρίου 2013


ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΜΠΟΡΟΣ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 12 – ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ. 22310 42412
ΚΙΝ. 6977 882119
 
ΑΝΑΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ


ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
Αρ. Πρωτ.: 1033/27-12-2013
 

Λαμία 16 Δεκεμβρίου 2013

ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


Στα πλαίσια της αντιδικίας μου με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας [από το 2000 έως και σήμερα] και κατά τη συζήτηση της Εφέσεως μου στο Εφετείο Λαμίας κατά της υπ’ αριθ. 62/2010 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας συνέβησαν τα παρακάτω, τα οποία θέτω εις την κρίσιν Σας:

Ενώ η εφεσή μου εκδικαζόταν την Τρίτη 12-11-2013, με αριθμό πινακίου……. μόλις την Παρασκευή (8-11-2013) ανέθεσα την υπόθεση σε δικηγόρο Αθηνών, ο οποίος εμφανισθείς στο Δικαστήριο αιτήθηκε το αυτονόητο, δηλαδή μια σύντομη αναβολή προκειμένου να ενημερωθεί.

Η Έδρα αρνήθηκε την αναβολή με το σκεπτικό ότι θα ήταν η δεύτερη αναβολή. Πλην όμως κατά την πρώτη δικάσιμο της 9-10-2012 η συζήτηση ανεβλήθη λόγω αποχής των δικηγόρων και όχι κατόπιν σχετικού αιτήματος των διαδίκων.

Προκειμένου όμως – και αυτό είναι ίσως ακόμη χειρότερο του πρώτου- να αποφασίσει το Δικαστήριο περί της αναβολής η κ. Πρόεδρος έδωσε τον λόγο και εις τον αντίδικο μου καταργούσα κάθε έννοια δικονομικής τάξης αφού αυτός είχε κάνει «Δήλωση» (παρίστατο δια δηλώσεως) και ως εκ τούτου δεν δικαιούτο να συμμετέχει στη διαδικασία!!!

Όχι μόνον λοιπόν παρανόμως εδόθη ο λόγος εις τον αντίδικό μου, αλλά το Δικαστήριο κράτησε την υπόθεση προκειμένου να εμφανιστεί και ο έτερος πληρεξούσιος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας, όπως ζήτησε από την Πρόεδρο ο ήδη παριστάμενος και παρασταθείς πληρεξούσιός της !!!

Και προκειμένου να μην καταχρώμαι τον χρόνο Σας, θα είμαι σύντομος όπως συνοπτικές ήταν και οι διαδικασίες με τις οποίες με τελείωσαν προτού ακόμη μου επιδοθεί η απόφαση (έτσι για τη διάσωση των προσχημάτων) η αντίδικός μου παραβίασε ήδη το επίδικο ακίνητο…βάζοντας σε αυτό έπιπλα.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Επειδή παραμένω από εκείνους τους – όπως κάποιοι με ειρωνεύονται – φτωχούς τω πνεύματι που θεωρούν πως η αξιοσύνη των Ελλήνων Δικαστών καθιστά την Ελληνική Δικαιοσύνη το ασφαλέστερο καταφύγιο των αδυνάτων,
παρακαλώ για τις δικές Σας ενέργειες,
ευγνώμων για την σχετική ενημέρωσή μου.

Υ. Γ.   Για την ιστορία
Σας γνωρίζω την σύνθεση του Δικαστηρίου της 12-11-2013.

Πρόεδρος:  Αικατερίνη Παντένα
Εφέτες: Θωμαΐτσα Πατρώνα, Χαράλαμπος Παπακώστας, Μόρφω Γκίκα, Δημ. Κατσανάς, Σταύρος Μάλαινος, Μαρία Λιανού.

Μετά Τιμής

Κώστας Γ. Δημητρακόπουλος
27) Μηνυτήρια Αναφορά - Καταγγελία προς την Κυρία Εισαγγελέα Διαφθοράς του Αρείου Πάγου, 5 Φεβρουαρίου 2014

ΚΩΣΤΑΣ  Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΜΠΟΡΟΣ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ  12- ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ. 22310-42412
Τ.Κ. 35100                         
Γραμματεία Κας Ράϊκου:
ΑΒΜ ΕΔ 2014/60
7838/4.2.2014

ΠΡΟΣ
Εισαγγελέα  Διαφθοράς Κα  Ελένη  Ράϊκου
(Κοινοποίηση  στον  Κο  Πρόεδρο  του  Αρείου  Πάγου)

         ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ  ΑΝΑΦΟΡΑ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
         ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

- ΥΠΑΡΧΕΙ  ΜΕΓΑΛΟ  ΠΑΡΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟ  ΚΥΚΛΩΜΑ  ΣΤΗΝ  ΛΑΜΙΑ
- ΥΠΑΡΧΕΙ  ΔΙΑΠΛΟΚΗ  ΣΕ  ΟΛΑ  ΤΑ  ΕΠΙΠΕΔΑ
- ΕΔΩ  ΚΑΙ  ΠΟΛΛΑ  ΧΡΟΝΙΑ  ΟΛΟΙ  ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ  ΚΑΙ  ΚΑΝΕΙΣ  ΔΕΝ  ΜΙΛΑΕΙ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΛΕΗΛΑΣΙΑ  ΤΗΣ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΤΡΑΠΕΖΑΣ  ΛΑΜΙΑΣ  ΤΩΝ  22  ΔΙΣ  ΔΡΑΧΜΩΝ !!!

Με  υπομνήματα  μου  προς  τον  Κο  Εισαγγελέα  Πρωτοδικών  Λαμίας  έχω  καταγγείλει ονομαστικά  τους  α) Κο  Κωσταρέλλο, πρώην  Εισαγγελέα  Πλημμελειοδικών  Λαμίας  και  νυν  Αντισαγγελέα  Εφετών  Αθηνών  και  β) Την  Κα  Πρωιμάκη, Πρόεδρο  της  σύνθεσης  του  Δικαστηρίου  στην  δίκη  μου  κατά  του  Νικολάου  Δασκαλόπουλου, πρώην  Προέδρου  της  Συνεταιριστικής  Τράπεζας  Λαμίας.
Επίσης  έχω  καταθέσει  στην  Εισαγγελία  Πλημμελειοδικών  Λαμίας  και  στην  Εισαγγελία  Εφετών  Λαμίας  Πόρισμα  της  Τράπεζας  της  Ελλάδος  του  έτους  2000  και  Πόρισμα  του  ΣΔΟΕ  Λαμίας, σχετικά  με  την  διαχείριση  που  έγινε  στην  Συνεταιριστική  Τράπεζα  Λαμίας, σύμφωνα  με  τα  οποία  έχουν  συντελεσθεί  από  πολλά  άτομα  δεκάδες  κακουργηματικές  πράξεις, πλην  όμως  άπαντες  προσποιούνται  ότι  δεν  έχει  συμβεί  τίποτα  το  μεμπτό  ή  ότι  τίποτα  δεν  έχει  πέσει  στην  αντίληψή  τους.
Με  τον  τρόπο  αυτό  οι  φήμες  οργιάζουν. Διαδίδεται, για  παράδειγμα, ότι  δύο  γυναίκες  δικαστές, οι  οποίες  ασχολήθηκαν  με  την  υπόθεση  της  δανειοδότησης  με  ένα  ( 1 ) δισεκατομμύριο  δραχμές, από  την  Συνεταιριστική  Τράπεζα  Λαμίας  σε  μεγάλη  κατασκευαστική  εταιρεία, πήραν  ως  << δώρο >> από  την  συγκεκριμένη  εταιρεία  από  ένα  διαμέρισμα  σε  πολυκατοικία  στον  συνοικισμό  << Γαλανέικα >>.
Εύλογα, συνεπώς, δημιουργούνται  αμείλικτα  ερωτήματα.
Α. Γιατί  όταν  έγιναν  γνωστά  τα  Πορίσματα  της  Τράπεζας  της  Ελλάδος  και  του  ΣΔΟΕ Λαμίας δεν  κινήθηκε  αυτεπάγγελτα  ο  αρμόδιος  Εισαγγελέας ; Υπήρξε  βαρύτατη  αμέλεια  εκ  μέρους  του  ή  ήταν  άλλοι  οι  λόγοι ;
Β. Όταν  έγινε  Πρόεδρος  της  Συνεταιριστικής  Τράπεζας  Λαμίας  ο  Κος  Νικόλαος  Δασκαλόπουλος, το  έτος  2000, και  βρήκε  άδειο  το  χρηματοκιβώτιο  της  Τράπεζας, γιατί  δεν  απευθύνθηκε  αμέσως  στον  αρμόδιο  Εισαγγελέα, αλλά  συγκάλυψε  πρόσωπα  και  πράγματα  εις  βάρος  των  16.000  συνεταίρων ;
Γ. Γιατί  ο  τελευταίος  Πρόεδρος  της  Τράπεζας, ο  Κος  Δημήτριος  Καρδάκος, συγκάλυψε  τον  Κο  Δασκαλόπουλο  και  όλες  τις  προηγούμενες  ανομίες ;
Θα  μου  επιτρέψετε  να  πω  ότι  αν  η  Δικαιοσύνη  έπραττε  το  καθήκον  της, η  Συνεταιριστική  Τράπεζα  Λαμίας  δεν  θα  βρισκόταν  τώρα  υπό  καθεστώς  εκκαθάρισης, αλλά  θα  λειτουργούσε  κανονικά  και  θα  έδινε, όπως  συνέβαινε  παλιά, Μερίσματα  στους  μετόχους  της, ενώ  έχουμε  φθάσει  στο  σημείο  να  έχουν  χάσει  παντελώς  την  αξία  τους  οι  Συνεταιριστικές  μας  μερίδες.

Αξιότιμη  Κυρία  Εισαγγελέα,
τα  αδιάσειστα  έγγραφα  στοιχεία  που  σας  αποστέλλω, αποδεικνύουν  την  διάπραξη  σωρείας  κακουργηματικών  πράξεων  από  πολλούς, εκ  των  οποίων  μόνο  ένας  οδηγήθηκε  ενώπιον  της  δικαιοσύνης  για  ποσό  48.000.000  δραχμών  και  τελικά  απαλλάχθηκε, γιατί  η  πράξη  του  χαρακτηρίσθηκε  ως  πλημμέλημα  και  είχε  υποκύψει  σε  παραγραφή.

Δεν  είμαι  σε  θέση  να  υποδείξω  σε   εσάς  τι  να  πράξετε, αλλά, θερμά  παρακαλώ, διερευνείστε  αν  οι   μέχρι  τώρα  Διοικήσεις  της  Συνεταιριστικής  Τράπεζας  Λαμίας  έχουν  βγει  << λάδι >>  λόγω  παρεμβάσεων  και  υποδείξεων  υψηλόβαθμων  δικαστικών  λειτουργών  προς  τους  δικαστικούς  λειτουργούς  που  υπηρετούσαν  στην  Λαμία.

Εν  κατακλείδι, με  την  παρούσα  καταγγέλλω  την  διάπραξη  κακουργηματικών  πράξεων  που  έχουν  παραμείνει, μέχρι  τώρα,  ατιμώρητες  και  ζητώ  να  ελεγχθεί  κατά  πόσον  άτομα, ως  εκ  της  θέσης  τους  στον  δικαστικό  κλάδο, εγνώριζαν  ή  μπορούσαν  να  γνωρίζουν  τα  τεκταινόμενα  στην  Συνεταιριστική  Τράπεζα  Λαμίας  και  με  την  αβελτηρία  και  απραξία  τους  συνέβαλαν  στην  συγκάλυψη  καταστάσεων  που, στην  κυριολεξία, έχουν  διαλύσει  την  κοινωνική  ζωή  μίας  ολόκληρης  πόλης.

Είναι  επιβεβλημένο  οι  πολίτες  να  γνωρίζουν  ποιοί  είναι  υπεύθυνοι  για  την  οικονομική  τους  καταστροφή.

Σας  αποστέλλω
           Σχετ. 1: «Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΟΥ», Τόμος 1ος, που φαίνεται όλη η αλληλογραφία μου με τις Εισαγγελίες Πρωτοδικείου Λαμίας – Εφετείου Λαμίας – Αρείου Πάγου. 
            Σχετ 2: «Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΟΥ», Τόμος 2ος, που φαίνεται όλη η αλληλογραφία μου με τις Εισαγγελίες Πρωτοδικείου Λαμίας – Εφετείου Λαμίας – Αρείου Πάγου. 
Σχετ. 3: Πόρισμα Σ.Δ.Ο.Ε Λαμίας, 6/6/2000.
Σχετ. 4: Πόρισμα Τραπέζης Ελλάδος, Ιούνιος 2000.
Σχετ. 5: Πόρισμα Τραπέζης Ελλάδος, Οκτώβριος 2005.
Σχετ. 6: Πόρισμα Τραπέζης Ελλάδος, Δεκέμβριος 2006 .
Σχετ.7: Υπόμνημα προς την Κα Πταισματοδίκη Λαμίας 13/2/2009 αποτελούμενο εκ 67 σελίδων. 
                Σχετ. 8α: Αναφορά  προς τον Κο Εισαγγελέα Εφετών Λαμίας, 15-5-2007.
Σχε            Σχετ. 8β: Ανοιχτή Επιστολή προς τον Κο Εισαγγελέα Εφετών Λαμίας, 18- 5- 2007.
Σχετ. 9: ΒΙΒΛΙΟ με τίτλο: Γιατί η Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας κατέστρεψε τους κ.κ. Συνεταίρους … αποτελούμενο από 38 σελ. Αυτό το βιβλίο το καταθέτω στον κ. Εισαγγελέα Λαμίας, εγώ ο Κώστας Γ. Δημητρακόπουλος κάτοικος Λαμίας, για να μάθει τι εστί Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας. Και να εφαρμόσει το νόμο, 14 Νοεμβρίου 2011. 
Σχετ.10: ΒΙΒΛΙΟ με τίτλο: Η Αρχή και το Τέλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας, μέσα από Ομιλίες – Ανακοινώσεις – Αναφορές – Δελτία Τύπου – Συνεντεύξεις & 7 DVD του Προέδρου των Συνεταίρων Δανειοληπτών – Εγγυητών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας Κωνσταντίνου Γ. Δημητρακόπουλου.
Σχετ. 11: Εφημερίδα «Η ΤΟΛΜΗ», Οκτώβριος 2013.
Σχετ. 12: Εφημερίδα «ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ», Δεκέμβριος 2013. 
Σχ              Σχετ. 13: Το Κουτί της Πανδώρας, Οικονομία, του Μάριου Αραβαντινού, 14/01/2014 με θέμα: Η Τράπεζα της Ελλάδος, η Συνεταιριστική της Λαμίας και η περίεργη ιστορία ενός μετόχου. 

Λαμία, 5 Φεβρουαρίου 2014


                             Με  ιδιαίτερη  τιμή  και  υπόληψη
                              Κώστας  Γ. Δημητρακόπουλος    28) Μήνυση Κ. Δημητρακόπουλου κατά Ορκωτού Λογιστή, 17 Φεβρουαρίου 2014  


  Υ.Γ. Η Μήνυση αποτελείται από 4 σελίδες


29) Επιστολή προς τον Κύριο Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, 9 Απριλίου 2014

Κώστας Γ. Δημητρακόπουλος
Έμπορος
Καποδιστρίου 12 - Λαμία
Τ.Κ. 351 00
Λαμία  9  Απριλίου  2014
Αρ. πρωτ.: 339/16-4-14

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

δεν είναι στις προθέσεις μου να σας απασχολώ διαρκώς και άνευ λόγου, γιατί έχω πλήρη γνώση του φόρτου εργασίας Σας καθώς και της σπουδαιότητας των θεμάτων τα οποία χειρίζεσθε. Πλην όμως, ως πολίτης αυτής της χώρας και δη πολίτης σκόπιμα αδικημένος, θεωρώ ότι έχω το δικαίωμα να ζητήσω να με βοηθήσετε σε θέματα που όντως είναι εφικτό και νόμιμο να με βοηθήσετε.

Παρακαλώ θερμά να έχω μία απάντηση στην από 16ης Δεκεμβρίου  2013, με αριθμό πρωτοκόλλου 1033/27.12.2013 (σχετ.2) Αναφορά μου προς την προκάτοχο Σας κυρία Ρένα Ασημακοπούλου (γιατί δεν γνώριζα ότι είχατε αναλάβει Σεις καθήκοντα), την οποία και επισυνάπτω στην παρούσα, με την υπόμνηση ότι στην σύνθεση του Δικαστηρίου που δίκασε την υπόθεση μου συμμετείχε και η Εφέτης κυρία Πατρώνα, της οποίας το «στίγμα» και τα «κατορθώματα» έχουν απασχολήσει το Πανελλήνιο και μάλιστα εσχάτως σε εκπομπή πασίγνωστου δημοσιογράφου.

Παρακαλώ επίσης να δώσετε οδηγία οι κλήσεις για τις δικασίμους του Αρείου Πάγου να επιδίδονται και στους διαδίκους και όχι μόνο στους πληρεξουσίους δικηγόρους τους, γιατί, δυστυχώς, υπάρχουν περιπτώσεις, όπως η δική μου, κατά τις οποίες οι δικηγόροι είτε από βαριά αμέλεια τους, είτε σκοπίμως, δεν ενημερώνουν τους πελάτες τους για την επικείμενη δίκη τους, με καταστροφικές, για αυτούς τους τελευταίους, συνέπειες, όπως αποδεικνύεται από την, επίσης συνημμένη στην παρούσα, απόφαση του Ε΄ Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου (σχετ. 1).

Σας επισυνάπτω:

Σχετ. 1: Αριθ. 906/2011-Ε΄ Ποινικού Τμήματος
Σχετ. 2: Αριθ. πρωτ. 1033/27-12-2013
Σχετ. 3: Μάθε τα πάντα για τη Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας.

Αναμένω τις ενέργειες σας

Με τιμή
Κώστας Γ. Δημητρακόπουλος

Ιδού η απάντηση του Αρείου Πάγου

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2014
Αρ. πρωτ:  139  Γ΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ                                               
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας, 121 Τ.Κ. 115 10 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Μπρούπη - Αικ. Τσιώλη
Τηλέφωνο: 210-6411506
Φαξ:            210-6433799
E-mail: president@areiospagos.gr
Προς
Τον κ.Κώστα Δημητρακόπουλο
Καποδιστρίου 12 Λαμία Ν.Φθιώτιδος

Κατόπιν της από 09/04/2014 επιστολής σας, που περιήλθε στην Υπηρεσία μας κι έλαβε αρ.εισερχ.πρωτ.339/2014, σας γνωρίζουμε ότι η από 16 Δεκεμβρίου 2013 Αναφορά-Καταγγελία σας (αρ. εισ. πρωτ. 1033/2013) τέθηκε στο Αρχείο.

Ο  Πρόεδρος του Αρείου Πάγου
  
Μιχαήλ Θεοχαρίδης

30) Αναφορά προς την Κυρία Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, 16 Απριλίου 2014

ΑΝΑΦΟΡΑ

Κωνσταντίνου Γ. Δημητρακόπουλου, Προέδρου του αναγνωρισμένου Πολιτικού Κόμματος ΠΑ.ΚΙ.ΠΑ. (Πανελλήνιο Κίνημα Πανωτοκίων) και Προέδρου του Συλλόγου Συνεταίρων Δανειοληπτών - Εγγυητών της πρώην Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας, Καποδιστρίου 12 – Λαμία Τ.Κ. 351 00.
ΠΡΟΣ - ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΕΥΤΕΡΠΗ ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ - ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ: e-mail: infopar@parliament.gr
2) Προς άπαντα τα Πολιτικά Κόμματα και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Λαμία 16 Απριλίου 2014
Αξιότιμη Κυρία Εισαγγελέα,
θα αναφερθώ σε ένα πασίγνωστο θέμα, το οποίο ταλανίζει πολλούς διαδίκους και πολλές φορές οδηγεί στην διάπραξη αδικιών εις βάρος τους, ενώ, κατά την ταπεινή μου άποψη, η λύση του είναι απλούστατη.
Είναι γνωστό σε όλους ότι διώκεται ποινικά, σε βαθμό κακουργήματος, η μαγνητοφώνηση ή βιντεοσκόπηση των συνομιλιών κάποιου, εφόσον αυτό συμβαίνει εν αγνοία του. 
Είναι άραγε σωστή αυτή η θεώρηση των πραγμάτων; Αναλογισθείτε τις άπειρες φορές που τα Δικαστήρια αναζητούν ακλόνητες αποδείξεις για τις υποθέσεις που δικάζουν και δεν τις βρίσκουν, με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε κρίσεις που αδικούν τους πολίτες.
Θα σας εξιστορήσω μία προσωπική μου περίπτωση, όπου, το θέμα που αναφέρω καθίσταται απόλυτα κατανοητό. Ευρισκόμενος σε μακρά και οξύτατη αντιδικία με την Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας, είχα ασκήσει κατ’ αυτής αγωγή με την οποία απαιτούσα να μου καταβάλει ποσό 600.000 ευρώ, για τους λόγους που αναφέροντο σε αυτήν. Μαγνητοφώνησα μία συζήτηση (της οποίας ασφαλώς και δεν έκανα χρήση), που έγινε στο γραφείο του Αθηναίου δικηγόρου μου που είχε συντάξει την Αγωγή, παρουσία και των δύο εκ Λαμίας δικηγόρων μου. Από την συζήτηση αυτή αποδεικνύεται περίτρανα ότι ο ένας από τους  δύο δικηγόρους από την Λαμία όχι μόνο δεν υπερασπίσθηκε τα δικαιώματά μου, όπως είχε ιερή υποχρέωση να πράξει, αλλά σαφέστατα είχε ταχθεί με την πλευρά της αντιδίκου μου και είχε συμπράξει με αυτήν.
Συγκεκριμένα προκύπτει ότι ο δικηγόρος αυτός δεν είχε καταθέσει τα παραστατικά μου έγγραφα (συναλλαγματικές, αποδείξεις πληρωμών, αποδείξεις είσπραξης κ.α.) σε 25 δίκες με την αντίδικό μου, με αποτέλεσμα να καταστραφώ παντελώς, αφού, αντί να εισπράξω χρήματα, έχασα δύο διαμερίσματα και ένα κατάστημα, έφτασα στο σημείο να οφείλω στο ΤΕΒΕ 130.000 ευρώ, έχασα την πελατεία από το κατάστημα που διατηρούσα - δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω την τεχνολογία - στην Λαμία και διαλύθηκε η οικογένεια μου και η προσωπική μου ζωή, εξ’ αιτίας των δεκάδων δικαστικών επιμελητών που χτυπούσαν το κουδούνι του σπιτιού μου, όντες εντεταλμένοι από την Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας.
Πιστέψτε με, τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί αν μπορούσα να κάνω χρήση της μαγνητοφωνημένης συνομιλίας που προαναφέρω.
Γι’ αυτό ο λόγος που υποβάλλω την παρούσα Αναφορά είναι το αίτημά μου να αποποινικοποιηθεί η χρήση των μέσων κρυφής καταγραφής, μόνο για τις περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες ο πολίτης δεν μπορεί με άλλο τρόπο να αποδείξει το δίκαιο του. Πιστεύω ακράδαντα ότι με τον τρόπο αυτό θα γίνεται καλύτερη απονομή της δικαιοσύνης.
Σε επίρρωση της θέσης μου αυτής, αναφέρω ότι:
1) Επιβάλλεται η μαγνητοφώνηση των δικών που διεξάγονται στα αστικά δικαστήρια.
2) Το θέμα αυτό έχει τεθεί επίσημα και εμπεριστατωμένα από τον πρώην Υπουργό Επικρατείας της Κυβέρνησης Πικραμένου κύριο Αντώνιο Αργυρό και
3) Σε χώρες του εξωτερικού οι μαγνητοφωνημένες και βιντεοσκοπημένες συνομιλίες αποτελούν πλήρη απόδειξη, σε μερικές δε εξ αυτών οι ίδιες οι Αρχές «καλωδιώνουν» κάποιον, με σκοπό την αποκάλυψη της αλήθειας.
Εντεύθεν, παρακαλώ θερμά να λάβετε σοβαρά υπ’ όψη Σας το δίκαιο και εύλογο αίτημά μου.
Αναμένω τις ενέργειές Σας.
Υποβάλλω τα κάτωθι σχετικά:
1) Εφημερίδα «Η ΤΟΛΜΗ» βλέπετε σελ. 8 και 9.
2) Κάρτα:  ΜΑΘΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ.
3) ΓΙΑΤΙ ΙΔΡΥΣΑ ΤΟ ΠΑ.ΚΙ.ΠΑ.
Με τιμή και υπόληψη
 Κώστας Γ. Δημητρακόπουλος

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΟΥ:

 

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ:1) BΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ: e-mail: infopar@parliament.gr, 2) NEA ΔHMOKPATIA: e-mail: ndpress@nd.gr, 3) ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - ΣYNAΣΠIΣMOΣ PIZOΣΠAΣTIKHΣ APIΣTEPAΣ: e-mail: typou@syn.gr, 4) ΠA.ΣO.K. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ: e-mail: pressoffice1@pasok.gr, 5) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ: e-mail: pressoffice@anexartitoiellines.gr, 6) ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: e-mail: xrushaugh@gmail.com,  7) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: e-mail: a.papado@yahoo.gr, 8) ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ: e-mail: mailbox@gt.kke.gr, 9) ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ: e-mail: ecogreen@otenet.gr, 10) ΛΑ.Ο.Σ. - ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ: e-mail:press@laos.gr, 11) ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ: e-mail: antimnimoniakoi@gmail.com, 12) ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ: e-mail:  site.aran@gmail.com, 13) ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ: e-mail: aras@aras.gr, 14) ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣH: e-mail: aristerisispeirosi@aristerisispeirosi.gr, 15) ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ: e-mail: ekke@ekke.net.gr, 16) ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ: e-mail: komman@otenet.gr, 17) ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ: e-mail: eco_alter@yahoo.gr, 18) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: e-mail: grafeio@okde.org, 19) ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ: e-mail: ergatiki@otenet.gr, 20) ΔΡΑΣΗ: e-mail: drassi@drassi.gr, 21) ΕΥΡΩΠΗ – ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ: e-mail: contact@europe-ecology.gr, 22) ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ: e-mail: se@greekliberals.net, 23) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ: e-mail: danagenisi@yahoo.gr, 24) ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ: e-mail: info@eleutheroipolites.gr, 25) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ: e-mail: info@ethnikometopo.gr, 26) ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΪΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: e-mail: elas@otenet.gr, 27) ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ: e-mail: info@neel.gr, 28) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ: e-mail: dimokratia@el-la-d-a.gr, 29) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ: e-mail: info@ellinikipoliteia.gr, 30) ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΕΣΜΟΣ: e-mail: ellinondesmos@gmail.com, 31) ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: e-mail: ellinwnprwtovoulia@yahoo.gr, 32) ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ: e-mail: epam.central@gmail.com, 33) ΙΣΧΥΡΗ ΕΛΛΑΔΑ: e-mail: info@isxyriellada.gr, 34) ΔΥΝΑΤΗ ΕΛΛΑΔΑ: e-mail: info@dynati-ellada.gr, 35) ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ: e-mail: ninikolopoulos@gmail.com, 36) ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ: e-mail: eek@eek.gr, 37) ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ: e-mail: kinimadenplirononet@gmail.com, 38) ΚΟΙΝΩΝΙΑ: e-mail: koinwnia@koinwnia.com, 39) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ: e-mail: koinoniki.symfonia4@gmail.com, 40) ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ: e-mail: info@kek.com.gr, 41) ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ: e-mail: kommaneon@gmail.com, 42) ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ: e-mail: info@pirateparty.gr, 43) ΛΑΪΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ: e-mail: kntalios@leuko.gr, 44) ΛΑΪΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΙΜΠΕΡΙΛΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: e-mail: l.a.a.a.synergasia@gmail.com, 45) ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικόλενινιστικό): e-mail: info@kkeml.gr, 46) ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ: e-mail: agapi@oikologoi.gr, 47) ΞΕΚΙΝΗΜΑΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: e-mail: contact@xekinima.org, 48) ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΣΙΝΟΙ: e-mail: ecogreen@otenet.gr, 49) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ (ΟΑΚΚΕ): e-mail: info@oakke.gr, 50) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΚΔΕ): e-mail: ergatikipali@okde.gr, 51) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ - ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ:  e-mail: rainbow@vinozito.org, 52) ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ: e-mail: pametopo@gmail.com, 53) ΠΕΙΡΑΤΕΣΑΜΕΣΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ: e-mail: info@pirata.gr, 54) ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΝΑΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: e-mail: energoisosialistes@gmail.com, 55) ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ: e-mail: socialistparty.gr@gmail.com, 56) ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: e-mail: symmaxiaellada@gmail.com, 57) ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: e-mail: anticapitalist.p.o@gmail.com, 58) Διεθνιστική Εργατική Αριστερά: e-mail: dea@dea.org.gr, 59) Κομμουνιστική Οργάνωση Ελλάδας: e-mail: info@koel.gr, 60) ΝΕΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ: e-mail: info@neosagonistis.org, 61) ΟΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: e-mail: ecosocialists@yahoo.gr, 62) ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΕΣ: e-mail: epikoinonia@rizospastes.gr, 63) ΣΥΝΑΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΥΝ): e-mail: info@syriza.gr, 64) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: e-mail: syndesmosee@gmail.com, 65) ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Α.Κ.Ε.Π): e-mail: akep_politikokinima@yahoo.gr, 66) ΜΕΤΩΠΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (Μ.Α.Α.): e-mail: info@sxedio-b.gr, 67) ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: e-mail: info@topotami.gr.
Μ.Μ.Ε.:

1) ΑΝΩ/ΚΑΤΩ: e-mail: ibt@otenet.gr, 2) Η ΑΥΓΗ: e-mail: avgi@otenet.gr, 3) Η Νίκη: e-mail: nikipres@otenet.gr, 4) ΤΟ ΒΗΜΑ: e-mail: tovima@dolnet.gr, 5) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: e-mail: info@kathimerini.gr, 6) ΛΟΓΟΣ: e-mail: logosnew@otenet.gr, 7) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: e-mail: makthes@otenet.gr, 8) PΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: e-mail: mailbox@rizospastis.gr, 9) Traffic: e-mail: traffic@hora.com.gr, 10) Espresso: e-mail: contact@espressonews.gr, 11) Αδέσμευτος Τύπος: e-mail: adesmtypos@aias.gr, 12) Απογευματινή: e-mail: info@apogevmatini.gr, 13) Αυριανή: e-mail: avriani@kmg.gr, 14) Έθνος: e-mail: editor@ethnos.gr, 15) Ελεύθερη Ώρα: e-mail: news@elora.gr, 16) Ελεύθερος: e-mail: ef_ele@otenet.gr, 17) Ελευθεροτυπία: e-mail: elef@enet.gr, 18) Εστία: e-mail: estianews@otenet.gr, 19) Η Βραδυνή: e-mail: vradyni@otenet.gr, 20) Η Χώρα: e-mail: hora@hora.com.gr, 21) Τα Νέα: e-mail: info@tanea.gr, 22) ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ:  e-mail: info@lamiakos-typos.gr, 23) ΚΑΝΑΛΙ ΕΝΑ ΛΑΜΙΑΣ: e-mail: news@enatv.gr, 24) STAR ΛΑΜΙΑΣ: e-mail: star@lamiastar.gr, 25) LAMIA REPORT: e-mail: info@lamiareport.gr, 26) ΣΕΝΤΡΑ: e-mail: sentra@sterea.gr, 27) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΦΘ/ΔΑ: e-mail: kath-fth@otenet.gr, 28) ΖΟΥΓΚΛΑ: e-mail: info@zougla.gr, 29) ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΗΣ ΠΑΝΔΩΡΑΣ: e-mail: koutipandoras@gmail.com, 30) CRASH: e-mail: crash@crashonline.gr.
31) Αίτηση προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικείου Λαμίας, 3 Ιουνίου 2014


Προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικείου Λαμίαςδια της κ. Πταισματοδίκου Λαμίας

ΑΙΤΗΣΗ

Κωνσταντίνου Γ. Δημητρακόπουλου, κατοίκου Λαμίας, 
οδός Καποδιστρίου 12.

 

-----------------------

Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα

Η Πταισματοδίκης Λαμίας κ. Ελένη Παππά, ενεργώντας προκαταρκτική εξέταση στα πλαίσια της με αριθμό Α.Β.Μ. Α-2012 ΕΓΧ.3292 παραγγελίας του κ. Εισαγγελέως Πρωτοδικών Λαμίας, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 183 επ. Κ.Ποιν.Δ. περί πραγματογνωμοσύνης, με την αρίθμ. 21/18.4.2013 πράξη Της, διόρισε πραγματογνώμονα τον οικονομολόγο κ. Βασίλειο Καραγκιοζόγλου, κάτοικο Καμένων Βούρλων, Αγίου Νικολάου 4 και τον προσκάλεσε να προσέλθει στις 26/4/2013 και να ορκισθεί προς τούτο, προκειμένου στην συνέχεια να εντοπίσει, καταγράψει και διαπιστώσει, με τους υποδεικνυόμενους ειδικότερους ενδεικτικούς τρόπους, διάφορα έγγραφα, οικονομικούς λογισμούς και συμπεράσματα, σχέση έχοντα και αφορόντα δανειοδοτήσεις και τραπεζικές συμβάσεις της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας μαζί με εμένα και συγκεκριμένους άλλους οφειλέτες - εγγυητές και καταγγελλόμενα από εμένα συγκεκριμένα ποινικά αδικήματα.

Στο σημείο αυτό κρίνω σκόπιμο και επιβεβλημένο να καταστήσω σαφές ότι, όσον αφορά εμένα προσωπικά, ουδέποτε υπέγραψα «Σύμβαση» με την Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας, παρά μόνον Συναλλαγματικές για την οφειλή μου. Άλλα άτομα ενδεχομένως που είχαν υπογράψει Συναλλαγματικές για την οφειλή τους τα κάλεσε η Τράπεζα και υπέγραψαν Συμβάσεις. Εγώ όμως, επαναλαμβάνω, ουδεμία Σύμβαση υπέγραψα.

Από όσο γνωρίζω από τις επανειλημμένες (έως ενοχλητικές) οχλήσεις μου των αρμοδίων υπαλλήλων, έως σήμερα, καίτοι παρήλθε προ πολλού η προθεσμία των 40 ημερών που του ετέθη με την άνω πράξη Σας, ο ανωτέρω πραγματογνώμονας δεν έχει πραγματοποιήσει άλλως παραδώσει σ’ Εσάς την άνω πραγματογνωμοσύνη που διατάξατε και ορκίσθηκε να εκτελέσει νομίμως. Αν και προηγήθηκε της παρούσης μου η από 17/2/2014 μήνυσή μου εναντίον του (Α.Β.Μ. Α2014 ΕΓΧ/581), μήνυση το περιεχόμενο της οποίας έχει πληροφορηθεί και ο ίδιος, όμως, και πάλιν, ουδόλως ολοκλήρωσε την ως άνω νόμιμη υποχρέωσή του, εντέλει επαληθεύοντας και με τον τρόπο αυτόν, όσες σκοπιμότητες κλπ υπονοώ στην μήνυση μου αυτή.

Επειδή καταδεικνύεται άλλως πιθανολογείται σφόδρα ότι ο άνω πραγματογνώμονας δεν προτίθεται να εκτελέσει νομίμως το καθήκον του, ζητώ, πέραν της επιβολής των προστίμων, κυρώσεων κλπ του άρθρου 201 Κ.Ποιν.Δ., αφού υφίσταται καταφανής προς τούτο αιτιολογία, να αντικατασταθεί κατ’ άρθρο 190 παρ. 2 ο πραγματογνώμονας, καθόσο επιδεικνύει τουλάχιστον σοβαρότατη αμέλεια (κατά την άποψη μου παράβαση καθήκοντος κλπ, όπως αναφέρω και στην ανωτέρω επικαλούμενη προηγηθείσα κατ’ αυτού μήνυσή μου).

Επειδή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η σοβαρότητα και το επείγον του προβλήματός μου, όπως αυτά εκτίθενται στην μήνυσή μου αλλά και στα λοιπά έγγραφα που Σας έχουν εγχειρισθεί και κατά την προφορική ενημέρωσή Σας.

Για τους λόγους αυτούς


Ζητώ

Κατά τις ανωτέρω επικαλούμενες διατάξεις (ή όποιες άλλες κρίνετε Εσείς ως ορθότερες ή ακριβέστερες κλπ), να αντικαταστήσετε άμεσα τον ως άνω διορισμένο πραγματογνώμονα, προκειμένου να εκτελέσει όσα έχετε διατάξει και υποδείξει να εκτελέσει ο Βασίλειος Καραγκιοζόγλου.                                                    Λαμία  3  Ιουνίου  2014

 Ο  Αιτών

Κων/νος  Γ. Δημητρακόπουλος 32) Προς τον Εισαγγελέα Λαμίας Κον Νικήτα Θεολογίτη, 24 Ιουλίου 2014.

ΠΡΟΣ

Τον  Κύριο  Εισαγγελέα  Πλημμελειοδικών  Λαμίας, Κον Νικήτα  Θεολογίτη

ΑΙΤΗΣΗ

Κωνσταντίνου Γ. Δημητρακόπουλου, κατοίκου  Λαμίας  (οδός  Καποδιστρίου  αριθμός  12 ).

                                         
Λαμία 24 Ιουλίου 2014


Κύριε  Εισαγγελέα,

                             στις  2  Δεκεμβρίου  2010  υπέβαλα  κατά  των  υπαλλήλων  του  Τμήματος  Εμπλοκών  και  Καθυστερήσεων  της  Συνεταιριστικής  Τράπεζας  Λαμίας, όπως  και   κατά  παντός  άλλου  υπευθύνου  που  θα  προέκυπτε  από  την  ανάκριση, Μήνυση  για  παράβαση  καθήκοντος με αριθμό δικογραφίας ΑΒΜ Α2010 ΕΓΧ / 2064.
Η  Μήνυση  αυτή  είναι  Κεφαλαιώδους  σημασίας  για   μένα, καθόσον  είναι  ένας  από  τους  θεμέλιους  λίθους  για  την  δικαίωση  μου  στον  αγώνα  μου κατά  της  Συνεταιριστικής  Τράπεζας  Λαμίας, η  οποία, κυριολεκτικά  << με  άφησε  στον  δρόμο >>.
Οι  μηνυόμενοι, καθώς  και  οποιοσδήποτε  άλλος  συνυπεύθυνος, μου  έχουν  προξενήσει  οικονομική  ζημία  ύψους  600.000  ευρώ.
Εν  έτει  2014, σχεδόν  τέσσερα  ολόκληρα  χρόνια  μετά  την  υποβολή της  Μήνυσης  μου, δεν  γνωρίζω  ποια  είναι  η  τύχη  της. Έχει  προχωρήσει  η  διαδικασία ;  Έχει  τεθεί  στο  αρχείο ;
Επίσης στις 24 Μαρτίου 2011 υπέβαλα Έγκληση και κατά του Προέδρου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας Δημητρίου Καρδάκου, αλλά και κατά παντός άλλου υπευθύνου που ο αριθμός δικογραφίας της είναι ΑΒΜ 2011 ΕΓΧ / 1144.

ΙΔΟΥ
<< Ο  ΑΓΩΝΑΣ  ΜΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ >>


Επί  δεκατέσσερα  (14) συναπτά  έτη  αγωνίζομαι  να  βρω  το  δίκιο  μου  στην αντιδικία  μου  με  την  Συνεταιριστική  Τράπεζα  Λαμίας. 

Η εν λόγω Τράπεζα, διοικούμενη από μία αδυσώπητη σπείρα ανθρώπων, που  έχει απλώσει τα πλοκάμια της παντού έχει διαβρώσει τις Διοικητικές και Δικαστικές Aρχές και έχει ποδοπατήσει ανελέητα μέχρι σημείου τελειωτικής καταστροφής τους κ.κ. Συνεταίρους.
Ασφαλώς  και  δεν  είμαι  το  μόνο  θύμα  της. Ίσως όμως είμαι ο μόνος που έχω την δύναμη και την θέληση να στέκομαι όρθιος και να παλεύω ακόμα και να έχω την βαθιά πίστη ότι  στο  τέλος  θα  δικαιωθώ.

 Κύριε Εισαγγελέα

Παρακολουθείστε τον Αγώνα μου μέσα από τα είκοσι εννέα (29)  έγγραφα που έχω αναρτήσει στις ΜΗΝΥΣΕΙΣ-ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ Σ.Τ.Λ.
               
Σας καλώ να αναλογισθείτε αν αυτές οι αδικίες συμβαίνουν σε εμένα  που δίνω τέτοιο ηρωικό αγώνα, που δεν καταθέτω τα όπλα, που  χρησιμοποιώ όλες τις θεμιτές μεθόδους προς δικαίωση μου, που είμαι  Πρόεδρος των Συνεταίρων Δανειοληπτών-Εγγυητών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας και  Πρόεδρος  αναγνωρισμένου  από  την Πολιτεία Κόμματος, τι μπορεί να συμβαίνει  σε  όλους  τους  άλλους  αδικημένους, << τους  αμνούς  του  Θεού >>, που  εξουθενωμένοι  έχουν παραδοθεί στην μοίρα που τους έταξαν τα βδελυρά και  καταχθόνια  σχέδια των αδίστακτων τοκογλύφων. Για περισσότερα βλέπετε www.dimitrakopulos.gr

Παρακαλώ  να  με  ενημερώσετε  άμεσα για την Μήνυση και για την Έγκληση.


Ο  ΑΙΤΩΝ


Κωνσταντίνος Γ. ΔημητρακόπουλοςΠαρακαλώ όπως μου χορηγηθεί επικυρωμένο αντίγραφο